Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

Ответы и решебник по русскому языку за 5 класс Баранов, Ладыженская бесплатно.
 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ДАНИХ [НЕЗАВИСИМОСТЬ ДАННЫХ] - властивість системи, що забезпечує можливість змінювати за-гальну логічну або фізичну структуру даних без зміни при цьому представлення прик-ладних програм про дані. Є одним із основ-них принципів побудови банків даних.

НЕЗВОРОТНІ ВИТРАТИ [НЕВОЗВРАТНЫЕ ИЗДЕРЖКИ] - витрати, що мають місце після банкрутства підприємства. До Н.в. на-лежать насамперед одноразові виробничі витрати, які не можуть бути ще раз викорис-тані або продані, затрати на реєстрацію під-приємства та ін.

НЕЗДОЛАННА СИЛА [НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА] -Див. Форс-лтжорні обставини.

НЕЗМІННІ ЦІНИ [НЕИЗМЕННЫЕ ЦЕНЫ] - умовно постійні ціни порівняно до цін пев-ного періоду, року. Застосовуються при еко-номічному аналізі для зіставлення показни-ків виробництва, споживання, доходів, вит-рат, реалізації продукції за різні роки, в ди-наміці по роках. Щоб уникнути впливу ціно-вого фактора, усі показники беруться у по-рівняльних цінах.

НЕСПРИЙНЯТТЯ РИЗИКУ [НЕПРИНЯТИЕ РИСКА] - характеристика підприємницької діяльності, коли фірма або окремий підпри-ємець вступає в такі господарські відносини з конкурентами, які виключають усяку віро-гідність нанесення йому шкоди, збитку.

НЕЙТРАЛІТЕТ [НЕЙТРАЛИТЕТ] - 1. Не-втручання у будь-які справи, події, суперечки, боротьбу. 2. У міжнародних відносинах- не-втручання у військові справи, суперечності між державами, неучасть у блоках, союзах.

НЕЙТРАЛЬНИЙ РІСТ ТОРГІВЛІ [НЕЙТРАЛЬНЫЙ РОСТ ТОРГОВЛИ] - збільшення фізичного обсягу міжнародної торгівлі без зміни умов торгівлі між країнами.

НЕКОМЕРЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ [НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ] - організа-ція, що не ставить основним завданням сво-єї діяльності одержання прибутку. Такі орга-нізації, як правило, займаються підприєм-ницькою діяльністю лише в межах статутної необхідності. До Н.о. належать громадські, релігійні організації, фонди сприяння роз-витку науки, культури, освіти, охорони здо-ров'я, спорту, благодійні фонди, спілки, ор-ганізації (напр.. Міжнародна Економічна фундація).

НЕКОНВЕРТОВАНА ВАЛЮТА [НЕКОНВЕРТИРУЕМАЯ ВАЛЮТА] - національна валю-та, що не може бути обмінена на іноземну валюту інакше, як за допомогою центрально-го банку або з дозволу державних органів.

НЕЛІКВІДИ [НЕЛИКВИДЫ] -товарно-ма-теріальні цінності, зайві чи непотрібні під-приємству, а також готова продукція підпри-ємства, яку важко реалізувати. Наявність неліквідів гальмує оборотність обігових коштів, погіршує фінансовий стан підприємств.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія