Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

НЕДОСТАЧА [НЕДОСТАЧА] - фактична не-стача грошових, товарних та інших ціннос-тей порівняно з даними бухгалтерського об-ліку. Якщо Н. є результатои технічної помил-ки, допущеної працівником при інвентари-зації; то він може притягтися лише до дис-циплінарної відповідальності. За Н. довіре-них працівникові цінностей понад встанов-лені грошові норми втрат передбачена ма-теріальна відповідальність.

НЕДОТОРКАННІСТЬ ДЕПУТАТА [НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ДЕПУТАТА] - демокра-тичний принцип, відповідно до якого депу-тат представницького виборчого органу дер-жавної влади не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності без згоди дано-го органу. Закріплена Конституцією держави і Законом про Статус народного депутата.

НЕЕЛАСТИЧНИЙ ПОПИТ [НЕЭЛАСТИЧЕСКИЙ СПРОС] - попит, що має тенден-цію залишатись незмінним, незважаючи на зміни кон'юнктури, цін.

НЕЖИТЛОВА СПОРУДА [НЕЖИЛОЕ СТРОЕНИЕ] - виробниче, комунально-побутове, складське, торговельне чи інше приміщення, не придатне для використання його як житла.

НЕЗАБЕЗПЕЧЕНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ [НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ] - перевищення кредиторської заборгованос-ті підприємства за кредитами над її забезпе-ченням у вигляді ліквідних активів, власних коштів.

НЕЗАБЕЗПЕЧЕНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПОЗИЧОК [НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ССУДАМ] - перевищення на певну дату заборгованості підприємств по позиках банку над сумою їх забезпечення, що відбувається внаслідок: зменшення ве-личини матеріальних цінностей, які були прийняті для забезпечення кредиту без від-повідного погашення позички; реалізації цінностей, що кредитуються, без відповід-ного зменшення заборгованості по позич-ках; перевитрат власних оборотних коштів та з інших причин.

НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО [НЕЗАВЕРЩЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО] - недо-будовані й не здані в експлуатацію споруди, їхні конструктивні елементи, а також змон-товане устаткування, що його прийняв і оп-латив замовник, на об'єктах, не зданих в експлуатацію. До Н.б. належать і об'єкти фактично введені в дію, але через недороб-ки не прийняті приймальною комісією до експлуатації. Вартість Н.б. складається з суми капітальних вкладень у будівництво об'єктів, включаючи вартість устаткування (змонтованого або такого, що монтують), а також вартість проектно-розвідувальних робіт та інші витрати на об'єкти, що їх не прийняли в експлуатацію приймальні ко-місії. Обсяг Н.б. враховують на балансі замовників з незавершених капітальних вкладень.

НЕЗАВЕРШЕНЕ ВИРОБНИЦТВО [НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО] - предме-ти праці, що не є готовою продукцією і пере-бувають у процесі виробництва. Н.в. є час-тиною оборотних засобів і за ступенем го-товності посідає проміжне місце між сиро-виною і напівфабрикатами або між напів-фабрикатами й готовою продукцією. Обсяг Н.в.у межах галузі залежить від типу вироб-ництва і обсягу продукції, але має сприяти прискоренню оборотності оборотних засо-бів, забезпечувати безперервність вироб-ництва та його ефективність. Фактичну ве-личину Н.в. визначають, як правило, мето-дом прямого обліку шляхом інвентаризації у кінці звітного періоду. Оцінюють Н.в. за со-бівартістю, а обсяг його в порівняльних ці-нах визначають за допомогою коефіцієнтів.

НЕЗАЙМАНА ПОЗИКА [ДЕВСТВЕННЫЙ ЗАЕМ] - перший випуск облігацій даної компанії.

НЕЗАКОННА ДІЯЛЬНІСТЬ [НЕЗАКОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ] -діяльність, заборонена законом, нелегальна діяльність, а також дії, що ведуть до обмеження вільної конкуренції, здійснюються всупереч антимонопольному законодавству.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія