Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

НЕГАТИВНИЙ ПОПИТ [НЕГАТИВНЫЙ СПРОС] - негативне ставлення покупців до певного товару: мінімальний попит на ньо-го (напр., попит на харчові продукти з вміс-том. канцерогенних речовин).

НЕГАТИВНИЙ ЧИСТИЙ ЕКСПОРТ [НЕГАТИВНЫЙ ЧИСТЫЙ ЭКСПОРТ] - ситуація, коли імпорт перевищує експорт, що викликає утворення зовнішнього боргу;найхарактерніша для країн зі слаборозвинутою економікою.

НЕГЛАСНІ, НЕОПРИЛЮДНЕНІ ТОРГИ [НЕГЛАСНЫЕ ТОРГИ] - торги, що проводяться для попереднього оповіщення і через те не забезпечують широкого доступу покупців.

НЕГОЦІАНТ [НЕГОЦИАНТ] - купець, комерсант, що торгує оптом як правило за межами своєї країни і здійснює масштабні торговельні операції.

НЕГОЦІАЦІЯ [НЕГОЦИАЦИЯ] - вартісне визна-чення тратт або фінансових документів бан-ком, уповноваженим вести переговори (опе-рації) щодо документарних акредитивів.

НЕГОЦІАЦІЯ ТРАТТ [НЕГОЦИАЦИЯ ТРАТТ] - купівля переказних векселів при міжна-родних розрахунках.

НЕДІЛЯ [ВОСКРЕСЕНЬЕ] - походить від двох слів: "не" - заперечення і "діло" - ро-бота (праця) - не роби, не працюй. З давніх часів в Україні в цей день не працювали, від-почивали. За християнськими звичаями в цей день святкується воскресіння Христове і тому працювати гріх.

НЕДОБРОСОВІСНА КОНКУРЕНЦІЯ [НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ] - здійснення комерційних операцій, коли їхні учасники порушують прийняті на ринку правила і норми конкуренції, вступають у зговір проти своїх конкурентів, використо-вують непристойні методи дискредитації, демпінгові ціни, будь-які дії, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним зви-чаям у підприємницькій діяльності. Понят-тя, види недобросовісної конкуренції, відпо-відальність за неї та правові засади захисту від недобросовісної конкуренції в Україні ви-значено Законом України "Про захист від недобросовісної конкуренції".

НЕДОЇМКА [НЕДОИМКА] - частина подат-ку або іншого обов'язкового платежу, яка не сплачена платником у встановлений держа-вою строк і підлягає оплаті.

НЕДОПОСТАЧАННЯ [НЕДОПОСТАВКА] - поставка неповного комплекту чи неповної кількості товару порівняно з обсягами, пе-редбаченими контрактом.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія