Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

НЕВИДИМА ТОРГІВЛЯ [НЕВИДИМАЯ ТОРГОВЛЯ] - галузь обслуговування, сфера по-слуг: повітряні та морські перевезення, бан-ківське обслуговування, страхування, рек-лама, юридичні консультації, інжиніринго-ві послуги, будівництво, туризм, освіта, охо-рона здоров'я тощо. Тепер у сфері послуг зо-середжено одну чверть світової торгівлі.

НЕВИДИМИЙ ЕКСПОРТ (ІМПОРТ) (НЕВИДИМЫЙ ЭКСПОРТ (ИМПОРТ)] -доходи (видатки, витрати) держави, що відобража-ються у її платіжному балансі з усіх видів зовнішніх операцій, крім зовнішньої торгів-лі; ліцензії, проценти за іноземними позика-ми, некомерційні перекази, перевезення вантажів і пасажирів, страхування, науко-во-технічний обмін, міжнародний туризм.

НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ [НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ] - недостатня поінформованість про умови розвитку економічної діяльності протягом певного періоду. Н. негативно впливає на можливість правильно спланувати (визначити) прийняття рішень на всіх рівнях еко-номічної системи.

НЕВИРОБНИЧА СФЕРА [НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА] - сукупність галузей народного господарства та видів діяльності людей, що надають необхідні послуги сус-пільству та окремим його членам і безпосе-редньо не пов'язані зі створенням матері-альних благ. До Н.с. належать такі галузі та види діяльності: житлово-комунальне гос-подарство та побутове обслуговування насе-лення; транспорт пасажирський; зв'язок (з обслуговування організацій Н.с. та населен-ня); охорона здоров'я, фізична культура та соціальне забезпечення; освіта, культура та мистецтво; наукове обслуговування; креди-тування та страхування; управління, парт-ійні та громадські організації. Розвиток Н.с. залежить від розвитку сфери матеріального виробництва і, в свою чергу, впливає на роз-виток продуктивних сил і підвищення про-дуктивності суспільної праці.

НЕВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ [НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ] - непередбачені матеріальні, енергетичні, трудові, транс-порті, фінансові, інтелектуальні та інпгі вит-рати і втрати, спричинені в основному дією суб'єктивних негативних факторів - безгос-подарністю, бездіяльністю чи зумовлене не-гативною діяльністю. Це втрати від простоїв підприємств, неефективного використання основних фондів і оборотних засобів, прос-тоїв механізмів і транспортних засобів, не-раціонального використання робочої сили, енергоносіїв, невиконання договірних зо-бов'язань, від сплати штрафів, пені, неусто-йок. Всі вони негативно впливають на фі-нансово-господарські результати підпри-ємств, фірм і є однією з причин високої собі-вартості продукції, праці, низької конкурен-тоспроможності та неприбутковості.

НЕВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВ [НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ] - витрати підприємств, пов'язані з реалізацією і збутом продукції (напр., експедиційно-транспортні), а також інші витрати, що не належать до виробни-чих, такі як відрахування чи витрати на на-уково-дослідні роботи, на підготовку кадрів тощо. Н.в.п. входять до повної собівартості реалізованої продукції і впливають на змен-шення суми прибутку, тому завданням кож-ного підприємства є максимальне скорочен-ня невиробничих витрат.

НЕВИРОБНИЧІ ПОСЛУГИ [НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСЛУГИ] - послуги, що нада-ються населенню підприємствами, устано-вами та організаціями невиробничої сфери. Це установи освіти, охорони здоров'я, куль-тури, мистецтва, підприємства комунально-го господарства (лазні, перукарні, готелі), зв'язку (пошта, телефон, телеграф), паса-жирський транспорт та 1н. Своєчасне на-дання населенню Н.п. має велике значення для поліпшення умов і підвищення рівня життя населення.

НЕВИРОБНИЧІ ФОНДИ (НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ]-Дие. Основні фонди.

НЕВІДКЛАДНІ ПОТРЕБИ [НЕОТЛОЖНЫЕ НУЖДЫ] - першочергові потреби підпри-ємства, пріоритетні перед іншими потреба-ми (напр., позачергова потреба в оплатіра-хунків, виконанні платіжних вимог тощо).

НЕГАТИВНИЙ [НЕГАТИВНЫЙ] - 1. Заперечний, від'ємний (напр. негативне ставленнядо когось, чогось). 2. По-в'язаний з негативом (тим, що не задоволь-няє когось).

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія