Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

ТД Алко ХО. Красное сухое вино петрюс помероль в подарочной упаковке в нашем магазине.
 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

НАЦІОНАЛІЗМ ЕКОНОМІЧНИЙ [НАЦИОНАЛИЗМ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ] - Див. Еко-номічний націоналізм.

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА ТА ПРОТЕКЦІОНІЗМ [НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОТЕКЦИОНИЗМ] -Див. Аргумент національної безпеки.

НАЦІОНАЛЬНА ВАЛЮТА (НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТА] -Див. Валюта національна.

НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА (НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА] - політика, здійснювана націо-нальними урядами щодо розвитку внутріш-ніх та зовнішніх економічних відносин. Во-на може дозволяти вільний потік товарів, послуг між націями або вдаватися до регу-лювання і заборони цього потоку. Щоб під-тримувати збалансованість своїх міжнарод-них платежів без застосування контролю, нація повинна пристосувати свою економі-ку до світової економіки. Коли якісь держа-ви проводять внутрішню політику, яка шко-дить їхній зовнішній стабільності, всі торгу-ючі нації відчувають негативні наслідки та-кої політики. Одним із наслідків самостійної Н.е.п. є правова накладка (напр., подвійне оподаткування одного й того ж доходу).

НАЦІОНАЛЬНА САМОДОСТАТНІСТЬ (НАЦИОНАЛЬНАЯ САМОДОСТАТОЧНОСТЬ] - політика повної автаркії (національної са-модостатності), яка ставить за мету позба-вити націю всіх форм залежності від міжна-родної торгівлі та інвестицій. Політичним аналогом автаркії є ізоляціонізм. Політика Н.с. несумісна зі стійкими економічними відносинами з іншими країнами. Звичайно більшість націй не володіють достатньою кількістю внутрішніх ресурсів, необхідних для забезпечення Н.с. у значній мірі. Тому поширенішою є політика часткової само-достатності (у певних напрямах торгівлі).

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ [НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО УКРАИНЫ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ] - орган вико-навчої влади, підпорядкований Кабінету Мі-ністрів України. Здійснює міжвідомчу коор-динацію з питань міжгалузевого економіч-ного та соціального співробітництва України з Європейським Співтовариством. Забезпе-чує проведення єдиної державної політики у сфері фінансово-економічного співробітниц-тва з міжнародними фінансовими організа-ціями, міждержавними 1 регіональними орга-нізаціями іноземних держав, їх об'єднаннями щодо залучення кредитів, іноземних інвес-тицій, міжнародної технологічної та гумані-тарної допомоги. Заснована у квітні 1998р.

НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО (НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО] - сукупність матеріаль-них і духовних благ суспільства (суспільне багатство). Включає в себе основні й обо-ротні виробничі фонди (будинки, споруди, машини, сировину, паливо тощо) усіх форм власності, резерви й страхові запаси, осо-бисте майно населення. До складу Н.б. вхо-дять природні ресурси країни (розвідані й нерозвідані поклади корисних копалин, земля, ліси, води та ін.), а також виробничий і науково-технічний потенціал працівників, їхній культурно-освітній рівень.

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ] -Див. Бан-ківська система України.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОХІД (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД] - частина сукупного суспіль-ного продукту, що залишається після за-міщення спожитих у процесі виробництва засобів виробництва, тобто новостворена вартість (як результат затраченої у процесі виробництва новоприкладеної живої праці). Н.ї). є одним із узагальнюючих показників результатів суспільної праці за певний час (як правило, рік). Обчислюють його як різ-ницю між обсягом сукупного суспільного продукту і обсягом матеріальних затрат по всіх галузях виробництва у фактично дію-чих і порівняльних цінах. Його ще можна визначати як суму всіх доходів за рік у виг-ляді заробітної плати, промислового і торго-вого прибутку, процентів на вкладені капі-тали. Це сума змінного капіталу і додаткової вартості. За натурально-речовою формою Н.о. складається з усієї маси вироблених за рік предметів споживання і тієї частини за-собів виробництва, що їх використовують для розширення виробництва та задоволен-ня інших суспільних потреб. Н.д„ як і сукуп-ний суспільний продукт, створюється в сфе-рі матеріального виробництва. У невироб-ничій сфері (державне управління, культу-ра, медицина, обслуговування населення тощо) матеріальні блага не виробляються і, отже. Н.д. не створюється. Н.о. є джерелом доходів усіх соціальних груп населення кра-їни і водночас відображає економічну могут-ність держави.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ [НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ] - вартість обсягу продук-ції, товарів, послуг, вироблених народним господарством країни протягом року. Роз-різняють сукупний еоловий Н.п. і чистий Н.п., що дорівнює валовому за мінусом амортизаційних відрахувань, вартості зносу основних засобів.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія