Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

НАТУРАЛЬНИЙ ПОДАТОК [НАТУРАЛЬНЫЙ НАЛОГ] - податок, що його сплачують у натуральній, товарній формі. Колгоспи й селянські господарства, напр., вносили його певною кількістю с.-г. продуктів.

НАТУРАЛЬНІ ВИМІРЮВАЧІ [НАТУРАЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ] - показники еконо-мічної діяльності, виробництва, споживан-ня, виражені у фізичних одиницях.

НАТУРАЛЬНІ ПОВИННОСТІ [НАТУРАЛЬНЫЕ ПОВИННОСТИ] -зобов'язання насе-лення, накладені на нього державою, вико-нувати громадські роботи (напр., будівниц-тво Доріг, очистка водоймищ, прилеглої те-риторії, вирубка лісу), надавати в розпоря-дження державних органів особистого май-на ('напр., транспорту), частину матеріаль-них цінностей, що належать громадянам.

НАТУРАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ [НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ] - статистичні показ-ники, що виражають у фізичних одиницях виміру обсяг тих чи інших матеріальних благ (у мірах лінійних, вазі, потужності, по-штучно тощо). Див. також Показники статистичні.

НАТУРАЛЬНІ ТРАНСФЕРТИ (НАТУРАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ] - державна допомога населенню, надана у вигляді натуральних то-варів і послуг. Це, насамперед, медичне об-слуговування, безплатне харчування, освіта.

НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ [НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА] - система заходів, що забезпечує підвищення ефективності функціонування живої праці на основі сучас-них досягнень науки і найновішої техніки.

НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ [НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ] -цільова, свідома, узагальнена, системати-зована за певними ознаками організація управління, за якої суб'єкти управління - суб'єкти підприємницької діяльності, госпо-дарські органи, громадські організації - спираються у своїй діяльності на закони, нормативні документи, враховують специ-фіку їх прояву в конкретних умовах, оціню-ють реальні можливості на основі науково-го аналізу й прогнозування сучасного віт-чизняного і зарубіжного досвіду.

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ [НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ] - процес опрацювання но-вих наукових знань, один із видів пізнаваль-ної діяльності. Суть Н.д. полягає у встанов-ленні наукових фактів і закономірностей, розробці нових технічних проектів і вирі-шенні національних міжнародних проблем, які ставляться перед наукою.

НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ (НВО) [НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (НПО)] - єдиний науково-виробничий і господарський комплекс, до складу якого входять науково-дослідні, про-ектно-конструкторські, технологічні органі-зації, дослідні виробництва і підприємства з випуску продукції. Структури, що входять до його складу, не володіють правами юридич-них осіб.

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОГРАМА [НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА] - прог-рама (план діяльності), що розробляється на основі широкої практичної реалізації програмно-цільового методу планування в напрямі розвитку науки і техніки, підвищен-ня якості продукції. Розрізняють такі види Н.-т.п.: державні, регіональні, галузевії те-риторіально-галузеві.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія