Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

НАТУРА [НАТУРА] - 1. Природа, дійсність, реальність. 2. При-роджена властивість, характер, вдача люди-ни. 3. Товари продовольчі й непродовольчі як платіжний засіб, що замінює гроші.

НАТУРАЛІЗАЦІЯ [НАТУРАЛИЗАЦИЯ] -правовий акт і порядок набуття громадянства іншої країни. Н. регулює законодавство кож-ної країни, встановлюючи передумови та процедури. Залежно від Імміграційної по-літики країни, Н. є актом добровільним та індивідуальним на відміну від колективної зміни громадянства усім населенням у зв'яз-ку зі зміною територіальної суверенності; винятком може бути індивідуальна оптація окремих осіб лишитися у старому громадян-стві. Під час існування окремого українсько-го громадянства у 1917-1923 рр. українські державні органи регулювали Н. власними законами. У подальшому набуття радянсько-го громадянства на території України нада-валося актом Президії Верховної Ради СРСР або республіки. В незалежній Україні Н. здійс-нюється на основі чинного законодавства. Н. є важливим чинником інтегрування еміг-рантів у суспільну й політичну структуру кра-їн їхнього поселення. Перед Першою світо-вою війною українські емігранти в Північну і Південну Америку, Канаду та інші країни приймали нове громадянство лише зрідка (20-25 %), але пізніше прийняття місцевого громадянства стало масовим. Поштовхом до цього, крім інших мотивів, є можливість брати участь у політичному житті. В США, Ка-наді, налр., для натуралізації ви емігрантів вимагається п'ять років перебування в да-ній країні, знання мови, основних понять про устрій тощо. Акт Н. в них відбувається перед судом, де заслуховується заява про бажання стати громадянином цієї країни. При цьому в Канаді натуралізований громадянин рівноправний з народженим, у США- не цілком рівноправний [налр., не може бути обраний на деякі найвищі урядові посади). Європейські країни мають гостріші вимоги щодо Н„ політичне не зацікавлені інтегрувати емігрантів у власні суспільства.

НАТУРАЛІЗУВАТИСЯ [НАТУРАЛИЗОВАТЬСЯ] - набути права гро-мадянства в чужій країні.

НАТУРАЛІСТИЧНА ТЕОРІЯ КРЕДИТУ [НАТУРАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ КРЕДИТА] - теорія, що трактує кредит як спосіб перероз-поділу наявних матеріальних цінностей. Прибічники Н.т.к. ототожнювали позич-ковий капітал з дійсним, втіленим у засобах виробництва і товарах, і заперечували ак-тивну роль кредиту в економічному житті суспільства.

НАТУРАЛЬНА МОНОПОЛІЯ [НАТУРАЛЬНАЯ МОНОПОЛИЯ] - монополія, дія якої за-безпечує мінімізацію довгострокових серед-ньогалузевих витрат виробництва товару, що дає можливість установити цілковитий конт-роль над ціною товару на ринку і домогтися стійкої конкурентоспроможності порівняно з іншими виробниками даного товару.

НАТУРАЛЬНА ФОРМА ОПЛАТИ ПРАЦІ [НАТУРАЛЬНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ ТРУДА] - ви-дача працівникам усієї заробітної плати чи її частини продукцією, що виробляється під-приємством, або продукцією, закупленою підприємством для оплати праці своїх пра-цівників чи одержаної у інших підприємств за роботу, або ж у вигляді послуг, що нада-ються працівникам.

НАТУРАЛЬНА ФОРМА ПРОДУКТУ [НАТУРАЛЬНАЯ ФОРМА ПРОДУКТА] - сукупність природних властивостей продукту, завдяки яким він може задовольнити ту чи іншу пот-ребу людини, тобто має форму споживної вартості. Як споживні вартості продукти обчислюють у властивій кожному з них на-туральній формі виміру - фізичних мірах (вага, довжина тощо). Для деяких з них пе-редбачено кілька одиниць виміру (напр., тканини обчислюють у погонних м та м2). Загальною для всіх є вартісна форма виміру.

НАТУРАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО [НАТУ-РАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО] -господарство, що задовольняє свої потреби за рахунок власно-го виробництва.

НАТУРАЛЬНЕ ЧИСЛО (НАТУРАЛЬНОЕ ЧИСЛО] - одне з ряду цілих чисел: нуль, один, два... Інколи Н.ч. визначаються не з нуля, а з одиниці.

НАТУРАЛЬНИЙ ВИРАЗ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ [НАТУРАЛЬНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ] - вираження обсягу продукції, а також су-купності порівняно однорідних матеріаль-них благ у фізичних одиницях (кілограмах, метрах, штуках тощо). Облік виготовленої продукції в натуральному виразі здійснює кожне підприємство. Порівняно з номенкла-турою обліку продукції на підприємствах пе-релік видів натуральної продукції в межах галузей, міністерств, відомств значно мен-ший. У народному господарстві загалом об-лік у натурі проводиться лише з найважли-віших видів продукції. Номенклатуру про-дукції, яка підлягає обліку в натуральному виразі, затверджує Держкомстат України.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія