Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

НАРОДНА ТОРГІВЛЯ ["НАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ") - перший споживчий кооператив на західноукраїнських землях, заснований 1883 р. у Львові для об'єднання сільських і маломістечкових крамниць (громадських і приватних), підготовки персоналу, організованої закупівлі товару з перших рук. З 1907 кооператив змінив свій статус і став Союзом Торговельно-Господарських Спілок для об'єднання краще організованих громад-ських крамниць, які були при церквах, чи-тальнях "Просвіти" та ін., в кооперативи рог-дельського типу. У 1914 р. "Н.т." мала 19 власних гуртових складів-крамниць, з нею співпрацювала 831 дрібніша українська крамниця. Коли після Першої світової війни сільська споживча кооперація була виділена в окремий сектор, об'єднаний Центросоюзом, постановою кооперативного проводу 1926 р. "Н.т." стала виконувати функцію фахової централі міської споживчої кооперації. Вона підтримувала торговельні зв'язки з великими кооперативами західного світу, з безпосе-редніми виробниками, ввела у продаж това- ри української кооперації і приватного ви-робництва.

НАРОДНЕ БАГАТСТВО [НАРОДНОЕ БОГАТСТВО] -Див. Національне багатство.

НАРОДНЕ ГОСПОДАРСТВО [НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО] - система суспільного вироб-ництва. обміну, розподілу і споживання про-дуктів, що охоплює певні територіальні межі. Первинними осередками Н.г. є підприємства й установи незалежно від форм власності, включаючи й особисті підсобні господарства населення. В повному обсязі поняття Н.г. правомірне для економічного регіону і дер-жави в цілому. Адміністративний район слід розглядати як частину Н.г. країни. Н.г. Укра-їни має складну структуру, яка об'єднує чис-ленні галузі і види діяльності. Все суспільне виробництво з погляду участі в створенні су-купного суспільного продукту і національ-ного доходу поділяється на сферу матеріаль-ного виробництва, до якої належать усі види діяльності, що створюють матеріальні блага, і невиробничу сферу, що включає ті види ді-яльності, в процесі яких безпосередньо не створюються матеріальні продукти - управ-ління, оборона та ін. У свою чергу, сфера ма-теріального виробництва поділяється на ви-робництво засобів виробництва і виробниц-тво предметів споживання. Найбільша частка валового суспільного продукту і на-ціонального доходу створюється в галузях промисловості і сільського господарства.

НАРОДНІ БАНКИ [НАРОДНЫЕ БАНКИ] - інвестиційні банки в країнах, що розвива-ються. Вони спеціалізуються на залученні невеликих збережень населення.

НАРОЩУВАННЯ [НАРАЩИВАНИЕ] - про-цес збільшення суми грошей в результаті приєднання процентів до початкової суми (напр., процентів на депозит, до суми вкла-ду тощо).

НАРЯД [НАРЯД] -документ-розпоряджен-ня робітникові або групі робітників на вико-нання певної роботи. У Н. зазначається зміст роботи, її обсяг, форма оплати праці, тарифний розряд, норми й розцінки на оди-ницю та на весь обсяг роботи. Н. може бути звичайніш, в якому зазначаються всі види робіт з відповідними розцінками й сумами заробітної плати, або акордним, де сума за-робітку і нормативний час зазначаються як кінцевий вимірювач комплексу робіт. Зде-більшого Н. застосовують в одиничному та дрібносерійному виробництвах, коли часто змінюються зміст та обсяги робіт. Н. вида-ється до початку роботи.

НАРЯД НА РОБОТУ [НАРЯД НА РАБОТУ] - Див. Наряд.

НАРЯД-ЗАМОВЛЕННЯ [НАРЯД-ЗАКАЗ] - документ, на підставі якого поставлялись товари на експорт в умовах державної моно-полії на зовнішню торгівлю. Н.-з. видавався заводам-виготовлювачам зовнішньоторго-вельними об'єднаннями Міністерства зов-нішньої торгівлі СРСР і Державного коміте-ту Ради Міністрів СРСР у зовнішніх еконо-мічних зв'язках відповідно до плану експор-ту товарів. З демонополізацією зовнішньої торгівлі, коли суб'єктами зовнішньоеконо-мічної діяльності стали фізичні і юридичні особи, держава та її органи безпосередньо не втручається в цю діяльність, Н.-з. в такому його розумінні втратив своє значення. В су-часних умовах Н.-з. використовується як розпорядження збутової організації (посе-редницької комерційної фірми) підприєм-ству-виготовлювачу про відвантаження про-дукції, а також як документ, що його видають відповідно до правил про договори на вико-нання проектних і розвідувальних робіт.

"НАСКОК НА БАНК" ["НАБЕГ НА БАНК"] - масове вилучення вкладниками грошей з бан-ку, пов'язане з сумнівами в його надійності.

НАСТУПНИЦТВО [ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ]- об'єктивний необхідний зв'язок між новим і старим у процесі розвитку. Правильне ро-зуміння 1 тлумачення процесів Н. має особ-ливе значення для аналізу закономірностей розвитку суспільства, науки, мистецтва.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія