Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

НАЙБІЛЬШЕ СПРИЯННЯ [НАИБОЛЬШЕЕ БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЕ] - режим еко-номічних відносин між державами, за яко-го одна країна надає іншій такі ж сприятли-ві умови, якими користується або буде ко-ристуватись у майбутньому третя країна на території першої.

НАЙМАНА ПРАЦЯ [НАЕМНЫЙ ТРУД] - праця особи, яка працює за договором най-му на підприємстві, що належить іншому власникові.

НАЙМЕННИК [ИМЕННИК] - 1. Перелік поіменованих моделей виробів, товарів, при-значених для виробництва, імпорту тощо. 2. Клеймо підприємства, яке виготовляє ви-роби з дорогоцінних металів.

НАЙМИТ [БАТРАК] - у Київській Русі та се-редньовічній Україні - позастановий про-шарок населення, що складався з розорено-го сільського та міського люду, холопів, які були позбавлені засобів виробництва. Н. працювали за плату в поміщицьких і стар-шинських маєтках, господарствах замож-них козаків, селян, чумаків. Після селян-ських реформ 1848 і 1861 рр.-наймані ро-бітники у міському або сільському капіталіс-тичному господарстві.

НАЙМОДАВЕЦЬ [НАЙМОДАТЕЛЬ] -учас-ник договору найму, який надав майно, то-вару тимчасове користування наймачеві за винагороду, обумовлену в договорі.

НАЙОМ [НАЕМ] - надання майна його власником (наймодавцем) іншій стороні (наймачеві) у тимчасове користування за певну плату. Див. також Оренда.

НАКАЗ [ПРИКАЗ] - 1. Акт управління, що його видають керівники міністерств, ві-домств, організацій, установ, підприємств та фірм. Право на здійснення такого акту визначають: Конституція України, положен-ня, статути та інші нормативні акти, що ви-даються повноважними державними орга-нами. Наказом оформляється також розпо-рядження військового начальника. 2. Пра-вовий акт (офіційний документ), виданий керівником організації (установи, підприєм-ства), що діє на основі єдиноначальності з аби стати готовим виробом. Бувають Н. влас-ного виробництва (продукти праці одного під-розділу підприємства, які подальшу обробку проходять в іншому підрозділі того ж підприємства) і куповані (продукти праці, що одер-жують з інших підприємств). При обчисленні собівартості готової продукції Н. входять окремою статтею до прямих витрат на ви-робництво як сировина й основний матеріал.

НАПОЛЕОНДОР (НАПОЛЕОНДОР] - французька золота монета вартістю 20 франків, карбувалася до 1914 р. Частково збереглася в обігу досі.

НАРАХУВАННЯ НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ [НАЧИСЛЕННЯ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ] - обов'язкові внески підприємств, організацій та установ усіх форм власності до Пенсійно-го фонду. Фонду соціального страхування та ін. Обчислюють у процентах від загальної суми оплати праці за встановленими став-ками. Вони не впливають на розмір заро-бітної плати, оскільки їх здійснюють за раху-нок підприємств і включають до витрат ви-робництва чи обігу.

НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ [НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ] - обчислення плати за позикові кошти, здійснювані за рахунковими поточними (крім бюджетних), позиковими, депозитними та іншими рахунками. Рівень процентних ставок, порядок, період і терміни Н.п. (стягнення) визначають у договорі між кредитною організацією та клієнтом.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія