Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

НАГРОМАДЖЕНИЙ ЗНОС [НАКОПЛЕННЫЙ ИЗНОС] - сукупне зношення основних за-собів за весь час їх експлуатації, а також дов-готермінових активів, визначених як нако-пичення зносу за попередні періоди.

НАГРОМАДЖЕНИЙ ПРОЦЕНТ [НАКОПЛЕННЫЙ ПРОЦЕНТ] - процент, що набігає з моменту останньої виплати за облігацією. При купівлі облігації Н.п. включається в її ціну і повертається її власникові при наступ-ній виплаті процентів.

НАГРОМАДЖЕННЯ [НАКОПЛЕНИЕ] - відкладання частини доходу, прибутку на майбутні витрати, перетворення частини прибутку в капітал (нарощення капіталу), збільшення запасів матеріалів, основних за-собів виробництва, майна. Поділ доходу на частини, одна з яких витрачається на спожи-вання, а інша - на Н., є одним із засобів гос-подарювання. Практика показує, що Н. має становити в розподілі доходу не менше 20 %.

НАГРОМАДЖЕННЯ ГРОШОВІ [НАКОПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫЕ] -Див. Акумуляція гро-шових засобів.

НАДАННЯ ПОЗИК [ВЫДАЧА ССУД] - на-дання банками коштів у вигляді позик під-приємствам і організаціям для оплати ра-хунків за отримані цінності, надані послуги і виконані роботи, для формування вироб-ничих фондів і здійснення інших витрат. Н.п. може здійснюватись громадянам на певні цілі.

НАДБАВКА [НАДБАВКА] - 1. Додаткові ви-плати працівникам за особливо складні умо-ви роботи, високу кваліфікацію, високоякіс-ні і відповідальні роботи. 2. Додаток до но-мінальної ціни товару за його високу якість. 3. Н. за пакет акцій - надбавка до курсу акцій, яку одержує продавець пакета за збільшення управлінських повноважень по-купця пакета. 4. Н. до державного податку- встановлюється у певній пропорції до дер-жавного податку як додатковий податок і спрямовується у місцевий бюджет. 5. Я. до митних зборів - підвищення мита з еконо-мічною і політичною метою.

НАДБУДОВА [НАДСТРОЙКА] - сукупність політичних, юридичних, релігійних, філо-софських, етичних, естетичних та інших по-глядів суспільства й відповідних їм установ і організацій, породжених економічним ба-зисом певного суспільного ладу.

НАДІЙНИЙ ПАПІР [НАДЕЖНАЯ БУМАГА] - ринковий цінний папір, здатний приносити стійкий дохід. Входить до пакету цінних па-перів. Надійність цінного паперу може бути практично доведена після певного періоду його ринкового функціонування, протягом якого виявляються ринкові якості акцій, стабільність їхнього курсу та курсу інших цінних паперів.

НАДІЙНІСТЬ [НАДЕЖНОСТЬ] - здатність об'єктів, товарів зберігати певні властивос-ті, незмінні якості протягом заданого періо-ду. В економіці Н. означає стійкість еконо-мічної, фінансової установи, організації, фірми до будь-яких колізій, змін кон'юнкту-ри ринку.

НАДІЙНІСТЬ РИНКУ [НАДЕЖНОСТЬ РЫНКА] - стійкість ринку до політичних потря-сінь. прорахунків і помилок економічних, фінансових та інших вищих органів.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія