Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

НА ВИМОГУ [ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ] - 1. Один з видів банківських послуг, аналогіч-ний одержанню і зберіганню банківської ко-респонденції "на вимогу". 2. Тип банків-ського вкладу. 3. Різновиди одержання поштової кореспонденції на вимогу адре-санта.

НАБІР [НАБОР] - 1. Сукупність, підбір пред-метів одного призначення, що утворюють щось ціле, комплекс (напр. косметиянийН.). 2. Масовий прийом на роботу, в навчальний заклад. 3. Процес формування рядків і полос при виданні літератури, газет.

НАБІР ДАНИХ (НАБОР ДАННЫХ) - іденти-фікована сукупність фізичних записів, яка організована за одним із встановлених у системі обробки даних способів і представ-лена файлами або частинами файлів у сере-довищі зберігання.

НАБІР КОМАНД [НАБОР КОМАНД] - Див. Система команд.

НАВІГАЦІЯ [НАВИГАЦИЯ] - 1. Пері-од року (навігаційний період), протягом яко-го використовують водні шляхи в транспор-тних цілях (залежно від місцевих кліматич-них умов). Розрізняють Н. фізичну (період з моменту очищення суднохідних шляхів від криги навесні до осіннього льодоставу) і фактичну (час з початку виходу флоту в рейс навесні до закінчення його руху й орга-нізації зимівлі суден). 2. Один з основних розділів науки про судноводіння.де подані основні відомості про землю (її форму, гра-дусну сітку, магнітне поле тощо), способи обчислень швидкостей та напрямів руху судна, пройдених віддалей і місцеперебу-вання судна в морі тощо.

НАВМИСНИЙ ДЕМПІНГ (ПРЕДНАМЕРЕННЫЙ ДЕМПИНГ] - тимчасове навмисне зниження експортних цін з метою витіснен-ня конкурентів з ринку і подальшого вста-новлення монопольних цін.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА [ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА] - навчальний алгоритм - пов-ний опис процесу навчання, що містить на-вчальний матеріал, завдання, необхідні для його засвоєння, роз'яснення та вказівки що-до його виконання й контролю з вико-ристанням технічних засобів та технологій комп'ютерної техніки.

НАГАЛЬНІ ПОТРЕБИ [НАСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ] - найважливіші потреби людини, без задоволення яких вона не може обійтись.

НАГЛЯД [НАДЗОР] - одна із форм контр-олю за дотриманням встановлених вимог щодо тієї чи іншої діяльності. Ведеться різ-ними міністерствами, проектними органі-заціями з метою забезпечення якості будів-ництва і відповідності будівельних робіт ви-могам, передбаченим проектом. Технічний Н. - це контроль за безпекою умов праці в різних галузях економіки. Банківсь"сий Я, здійснюється центральним банком за діяль-ністю комерційних та інших банків з метою впливу на стан грошового обігу тощо.

НАГРОМАДЖЕНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ [НАКОПЛЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ] - борг (де-біторський, кредиторський, з виплати заро-бітної плати, пенсій, стипендій], що нагрома-дився за певний період і підлягає поверненню.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія