Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МУЛЬТИПЛЕКСНИЙ ПРОГНОЗ (МУЛЬТИПЛЕКСНЫЙ ПРОГНОЗ] -Див. Багато-варіантний прогноз.

МУЛЬТИПЛІКАТОР [МУЛЬТИПЛИКАТОР] - економічний показник, що характеризує сту-пінь, за якого збільшення інвестиційного попиту чи самих інвестицій породжує зміну обсягів випуску продукції і попиту на неї (а отже, і доходів). Кількісно мультиплікатор більше одиниці і дорівнює відношенню ва-лового національне продукту (ВНП) до змі-неного обсягу інвестицій.

МУЛЬТИПЛІКАТОР ВНУТРІШНЬОГО ДОХОДУ [МУЛЬТИПЛИКАТОР ВНУТРЕННЕГО ДОХОДА] -показник, який відображає зв'я-зок між автономною зміною у внутрішніх інвестиціях і наступною зміною в національ-ному доході, яку вона спричиняє. Якщо, напр., внутрішній мультиплікатор дорів-нює 2, тоді збільшення (зменшення) внут-рішніх інвестицій на 100 доларів спричи-нить збільшення (зменшення) національно-го доходу на 200 доларів.

МУЛЬТИПЛІКАТОР ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ [МУЛЬТИПЛИКАТОР ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ] - показник, який відображає зв'я-зок між автономними змінами в експорті та викликаними ним змінами в національному доході. Тобто, викликана зміна в національ-ному доході - це автономна зміна в експор-ті, помножена на мультиплікатор.

МУНІЦИПАЛИ [МУНИЦИПАЛЫ] - цінні па- пери, що їх емітують місцеві органи влади США та інших зарубіжних країн.

МУНІЦИПАЛІЗАЦІЯ [МУНИЦИПАЛИЗАЦИЯ] - безоплатне примусове вилучення майна у приватних осіб в державну влас-ність з переданням у відання місцевої влади.

МУНІЦИПАЛІТЕТИ (МУНИЦИПАЛИТЕТЫ] - виборні органи місцевого, зде-більшого міського, самоврядування.

МУНІЦИПАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ [МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ] - власність, що перебуває у розпорядженні муніципаль-них органів влади.

МУНІЦИПАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ [МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ] - місцеві бюджети, якими розпоряджаються муніципальні ор-гани влади.

МУНІЦИПАЛЬНІ ОРГАНИ [МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ] - органи місцевого самовря-дування. Наділені правом приймати у ме-жах чинного законодавства обов'язкові для даного регіону рішення, вводити місцеві по-датки і платежі, формувати і розподіляти міс-цеві бюджети, спрямовані на здійснення со-ціально-економічних заходів даного регіону.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія