Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МОРАЛЬНЕ СТАРІННЯ [МОРАЛЬНОЕ СТАРЕНИЕ] - знецінення основних засобів ви-робництва через застарілість, відсталість від показників світового рівня основних тех-ніко-технологічних характеристик.

МОРАЛЬНИЙ ВПЛИВ [МОРАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ] - стосовно банківської практи-ки: заяви, декларації центрального банку країни, зроблені з метою впливу на кредит-ну політику комерційних банків.

МОРАЛЬНИЙ ЗБИТОК [МОРАЛЬНЫЙ УЩЕРБ] - Див. Збиток моральний.

МОРАЛЬНИЙ ЗНОС [МОРАЛЬНЫЙ ИЗНОС] - втрата засобами праці (машинами, устат-куванням тощо) частини вартості без відпо-відного фізичного зносу, що відбувається внаслідок технічного прогресу, впроваджен-ня у виробництво нових, прогресивніших, економічніших машин і устаткування, ефек-тивнішої технології. Старі машини й техно-логія вже не забезпечують рівня суспільне необхідної праці при виробництві певної продукції, знижується їх споживна вартість, а відповідно до неї - величина відновної вартості (щодо вартості нових засобів праці). Факторами, які протидіють М.з. засобів пра-ці, є заміна їх новими, модернізація устат-кування та поліпшення його використання. Для забезпечення своєчасного й повного оновлення засобів праці амортизаційні від-рахування мають компенсувати їхній фак-тичний знос - фізичний і моральний.

МОРАЛЬНИЙ ЗНОС ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ [МОРАЛЬНЫЙ ИЗНОС ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ] - старіння основних засобів виробництва через те, що їхні технічні параметри відста-ють від новітніх досягнень науково-техніч-ного прогресу; відбувається їх знецінення, зниження реальної вартості, ціни. Розріз-няють два види морального зносу. Перший, коли із зростанням продуктивності праці машини одного й того самого виду відтворю-ються дешевше. А тому відбувається знеці-нювання, тобто втрата вартості існуючих машин. У цьому разі старі машини ще вико-ристовуються, хоча відбувається переоцін-ка основних фондів. Другий вид М.з.о.з. зу-мовлений появою нових машин, які працю-ють на базі комп'ютерної техніки, забезпе-чують значну економію живої і уречевленої праці, енергетичних і сировинних ресурсів. У такому разі стара машина вже не викорис-товується. При цьому виді М.з.о.з. втрати значно більші, ніж при першому. Для скоро-чення втрат застосовують модернізацію устаткування.

МОРАТОРІЙ [МОРАТОРИЙ] - 1. Відстрочка чи призупинення виконання внутрідержавних чи міждержавних зобо-в'язань, встановлена державою, її органами на певний час внаслідок непередбачених, незвичайних економічних, політичних, еко-логічних чи інших обставин. 2. Декларатив-на заява позичальника про неспроможність виконання майнових зобов'язань за догово-ром внаслідок особливих, непередбачених умов з пропозицією нових умов, або мотива-ція судовим органам арбітражу про немож-ливість своєчасної сплати заборгованості з проханням відстрочення платежу чи звіль-нення від зобов'язань.

МОРСЬКЕ ПРАВО [МОРСКОЕ ПРАВО] - су-купність норм, що регулюють відносини, які виникають під час морських перевезень і в торговельному мореплавстві. Джерелами М.п. є цивільне законодавство та інші нор-мативні акти, а також міжнародні конвенції, у яких бере участь держава. Такі конвенції розробляють для налагодження торговель-них взаємовідносин між різними країнами, для полегшення розвитку міжнародних морських сполучень.

МОРФОЛОГІЧНА МАТРИЦЯ [МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ МАТРИЦА] - матричний метод прогнозування, за якого використовується морфологічний метод. Див. Матричний метод прогнозування. Морфологічний метод прогнозування.

МОРФОЛОГІЧНИЙ МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ [МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ] - метод прогнозу-вання, оснований на морфологічному ана-лізі, виявленні структури об'єкта прогнозу-вання й оцінці можливих значень її елемен-тів з наступним пошуком і оцінкою варіантів поєднань цих значень.

МОТЕЛЬ [МОТЕЛЬ] - 1. Готель для автотуристів з широким колом автосервісних послуг. 2. Готель на автотрасі, що забезпечує подорож-ніх різними видами обслуговування.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія