Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МОНОПОЛІЯ ЧИСТА [МОНОПОЛИЯ ЧИСТАЯ] - різновид суперництва між товарови-робниками за кращі умови виробництва і реалізації продукції. Вона характеризує ри-нок одного продавця. Ціна встановлюється у кожному випадку по-різному. Напр., ціни, що нижчі від витрат на виробництво това-рів, котрі мають важливе значення для бід-них споживачів, можуть установлювати державні монополії, а підприємство-моно-поліст, навпаки, має змогу самостійно ви-значати гранично високі ціни. М.ч. властиві й негативні наслідки, оскільки підприєм-ство-монополіст не має необхідних зовніш-ніх стимулів до розвитку, потреби в оновлен-ні виробництва, підвищенні якості продук-ції через відсутність конкуренції. Тому дер-жава, здійснюючи контроль за діяльністю підприємства-монополіста, змушена прово-дити антимонопольну політику.

МОНОПОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ [МОНОПОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ] - дії (бездіяльність) підприємця (підприємців) за умови моно-польного становища на ринку одного під-приємця (групи підприємців) у виробництві та реалізації товарів, а також дії (бездіяль-ність) органів влади і управління, спрямова-'ні на недопущення, істотне обмеження чи усунення конкуренції.

МОНОПОЛЬНА РЕНТА [МОНОПОЛЬНАЯ РЕНТА] - особлива форма земельної ренти, що створюється в сільському господарстві і добувній промисловості при продажу пев-них видів землеробської продукції, металів, мінералів, корисних копалин. Попит на них завжди значно вищий від пропозиції, ос-кільки умови їх виробництва не відтворні в інших місцях. Це й приводить до створення монопольної ренти. Особливою ознакою є те, що рівень її визначається потребою і пла-тоспроможністю споживачів, а не ціною ви-робництва чи вартістю товару. Отже, М.р. - це додатковий дохід власників об'єктів га-лузей. Її джерело-додаткова вартість, ство-рена виробниками.

МОНОПОЛЬНА ЦІНА [МОНОПОЛЬНАЯ ЦЕНА] - 1. Ціна, яка встановлюється підпри-ємцем, що займає монопольне становище на ринку, і призводить до обмеження кон-куренції і порушення прав споживача. 2. Ці-на, яка встановлюється монополіями, що контролюють певний ринок, для одержання ними максимального прибутку. Як правило, вона вища за ціни, що склалися на конку-рентному ринку.

МОНОПОЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ [МОНОПОЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ] -домінуюче ста-новище підприємця (підприємства), яке дає йому можливість самостійно або разом з ін-шими підприємцями обмежувати конкурен-цію на ринку певного товару. Монопольним визнається становище підприємця (підпри-ємства) , частка якого на ринку певного това-ру перевищує 35 відсотків. Рішенням Анти-монопольного комітету України може визна-чатися монопольним становище підприєм-ця, частка якого на ринку певного товару менша за 35 відсотків.

МОНОПОЛЬНЕ УТВОРЕННЯ [МОНОПОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) - підприємство, об'єд-нання, господарське товариство чи інше ут-ворення, що займає монопольне становище на ринку.

МОНОПОЛЬНИЙ ПРИБУТОК (МОНОПОЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ] - форма доходу, мета і ре-зультат діяльності монопольного капіталу: прибуток монополістичних об'єднань, що перевищує середній. Він є не тільки резуль-татом праці найманих робітників монопо-лій. Джерелом поповнення його виступає також перерозподіл на користь монополіс-тів прибутків селян, ремісників, дрібної і се-редньої буржуазії, інших трудівників, наро-дів країн, що розвиваються. Формою реалі-зації М.п. є монопольна ціна.

МОНОПСОНІЯ [МОНОПСОНИЯ] - стан ринку (кон'юнктури ринку), коли панує мо-нополія покупця: багато товаровиробників пропонують товар єдиному монополістові-покупцеві, який диктує умови ринку, насам-перед закупівельну і роздрібну ціну конкуру-ючим між собою виробникам, збутовикам товарів, делегуючи обсяги закупок, визна-чаючи ємність ринку.

МОРАЛІЗУВАТИ [МОРАЛИЗИРОВАТЬ] - пропагувати і здійснювати мо-ральну поведінку, моральну діяльність, по-вчати.

МОРАЛЬ [МОРАЛЬ] - одна з форм суспільної свідомості, сукупність принципів, правил 1 норм, що історично змі-нюються і регулюють поведінку людей, став-лення одне до одного і до суспільства. До-держання норм моралі на відміну від норм права забезпечується внутрішнім переко-нанням людини, громадською думкою і за-собами громадського впливу.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія