Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МОНОКУЛЬТУРА [МОНОКУЛЬТУРА] - 1. Тра-диційна культура одного етносу, народу. 2. Єдина стабільна с.-г. культура, що виро-щується тривалий час на одному полі. 3. С.-г. культура, що стало продукується в одному районі, регіоні, країні, як єдина, майже єдина.

МОНОМЕТАЛІЗМ [МОНОМЕТАЛЛИЗМ] - грошова система, при якій один метал є за-гальним еквівалентом і основою грошового обігу.

МОНОПОЛІСТ [МОНОПОЛИСТ] - 1. Влас-ник великого капіталу, який входить до мо-нополістичного об'єднання. 2. Той, що має переважаюче становище на ринку.

МОНОПОЛІСТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ [МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ] - Див. Конкуренція монополістична.

МОНОПОЛІСТИЧНІ ОБ'ЄДНАННЯ [МОНОПОЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЬЕДИНЕНИЯ] - великі об'єднання власників крупних капі-талів, що виникли на основі високого рівня концентрації виробництва та капіталу в умовах посилення конкурентної боротьби на ринках товарів, валюти, цінних паперів. Монополістичні тенденції в Україні за часів Російської імперії виявилися у 80-х роках XIX ст. Основною їх формою були синдика-ти, картелі, що переважали у провідних га-лузях важкої індустрії, вугільної промис-ловості, цукровиробництва. Потім виника-ють об'єднання банків, що приводить до ут-ворення трестів, синдикатів.

МОНОПОЛІЯ [МОНОПОЛИЯ] - 1. Ви-ключне право на володіння будь-чим, або здійснення будь-яких заходів виробничої, господарської, комерційної, правової, ад-міністративної чи іншої діяльності, при-дбання (одержання) фізичною чи юридич-ною особою, яка може діяти від імені власни-ка М. - держави, її органів, підприємниць-ких об'єднань, окремих фірм для забезпе-чення панівного становища на певному рин-кові чи на певному напрямі економічної, фі-нансової, підприємницької, міжнародної чи іншої діяльності. Монополізація - це вираз власних економічних чи політичних інте-ресів у вигляді зміцнення (завоювання) про-відних позицій у системі власності. 2. Об'єд-нання великих виробників, фінансових структур з метою одержання панівного ста-новища на ринку чи інших сферах діяль-ності. проведення єдиної збутової, фінан-сової, цінової чи іншої політики, яка відпо-відає спільним інтересам монополістів у бо-ротьбі з конкурентами. Основними форма-ми М. є картелі, синдикати, трести, кон-церни, консорціуми, конгломерати.

МОНОПОЛІЯ ВІДКРИТА [МОНОПОЛИЯ ОТКРЫТАЯ] -монополія, за якої виняткове право на виробництво і поставку на ринок товару надано тільки одній фірмі.

МОНОПОЛІЯ ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА [МОНОПОЛИЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИСКАЛЬНАЯ] - система формування державних доходів з джерел, пов'язаних з монополією держави на виробництво і реа-лізацію товарів найбільш масового спожи-вання (алкогольні напої, тютюн, сірники, сіль тощо). Впроваджується з метою попов-нення грошовими ресурсами державної скарбниці.

МОНОПОЛІЯ ЗАКРИТА (МОНОПОЛИЯ ЗАКРЫТАЯ] - монополія, за якої здійснення певного виду діяльності (виробництва, про-мислу, використання певних об'єктів тощо) захищене від конкуренції за допомогою юридичної заборони й обмежень.

МОНОПОЛІЯ ПРИРОДНА [МОНОПОЛИЯ ПРИРОДНАЯ] -Див. Природна монополія.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія