Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МОЗКОВА АТАКА [МОЗГОВАЯ АТАКА]- швидке прийняття рішення на основі "моз-кової атаки" - групи осіб, утвореної з най-кращих фахівців, шляхом генерації їхніх оці-нок. Див. також Метод "Дельфі" мозко-вого штурму.

МОЗКОВИЙ ТРЕСТ (МОЗГОВОЙ ТРЕСТ] - команда найкращих фахівців під керівниц-твом досвідченої людини.

МОЗКОВИЙ ШТУРМ (МОЗГОВОЙ ШТУРМ] - екстрена розробка плану дій експертами найвищої кваліфікації у термінових, нестандартних, надзвичайних ситуаціях. Див. та-кож Метод "Дельфі" мозкового штурму.

МОЛОДШИЙ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ ПЕРСОНАЛ [МЛАДШИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ] - працівники, які не беруть без-посередньої участі в процесах виробництва й управління, а виконують функції обслуго-вування (кур'єри, прибиральники, мийники. гардеробники тощо).

МОЛОДШИЙ ЦІННИЙ ПАПІР [МЛАДШАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА] - цінний папір, що надає менші права на майно і доходи ком-панії порівняно з іншими цінними паперами.

МОМЕ [МОМЕ] -японська міра ваги, дорів-нює 3,75 г.

МОНАРХІЗМ [МОНАРХИЗМ] - 1. Система політичних поглядів, що обстоює монархію, як найдосконалішу форму державного устрою. 2. Форма управління державою.

МОНАРХІЯ [МОНАРХИЯ] - форма правління, за якої найвища влада цілком або частково зо-середжена в руках одноособового глави (мо-нарха).

МОНАТ [МОНАТ] - грошова одиниця Азер-байджану і Туркменії.

МОНЕТА [МОНЕТА] - кар-бований зливок металу певної форми, ваги і проби, що є узаконеним грошовим засобом обігу і платежу. Найдавнішими М., знайденими на території України, є М. грецьких міст на узбережжі Чорного моря (Ольвії, Херсонесу Таврійського й ін.); але такі знахідки трапляються рідко. Зате у великій кількості були в обігу по всій території Укра-їни римські срібні М., денарії (ІІ-V ст.). У VI-VII ст. в Україні з'явились візантійські срібні монети "гексаграми" та мідяні "фолліси". Протягом ІХ-ХІ ст. великим потоком надходять із мусульманських країн Азії, Північної Африки срібні монети "диргеми" і викорис-товуються в обігу в лісовій і лісостеповій смугах України. Після прийняття християнства князь Володимир Великий карбував золоті монети - "злато" і срібні - "серебро". Поряд з імпортованими диргемами в обігу були місцеві "кунні" гроші. Як доводять назви деяких грошових одиниць, згадуваних у писемних джерелах Київської Русі, "куна", "вевериця", "векша" - це були, очевидно, шкірки хутрових тварин (куниці й білки). Інші номінали "кунної" системи- "ногата" і "резана" - не є прямими назвами тварин і можуть бути тлумачені двояко: і як хутрові, і як металеві гроші. Але ймовірніше те, що це інша назва арабських диргем. Усі номінали кунної системи об'єднувалися лічильною одиницею "гривнею" (напр., гривня = 20 но-гатам тощо). Протягом ХІІ-ХІІІ ст., щоб за-провадити у грошовий обіг твердішу валюту, аніж кунні гроші, виробляються срібні злив-ки- "гривні" різної форми і ваги. Це так зва-ні "київські", "чернігівські" і паличкоподібні, новгородського типу, гривні. У XIV ст. від-новлюється карбування монети на території України (для певних її частин), але чужими урядами (напр., Польщі, Литви). Так з'яв-ляються срібні "квартники", мідяні "пули", що друкувалися у Львові, срібні "динари", "празькі гроші". Поряд з іншими грішми у ХІ-ХІУ ст. для значних фінансових операцій служили золоті монети "дукати" та високо-якісні срібні таляри. У другій половиніХУІІ ст. дедалі більше використовуються російські монети, які поступово витісняли західноєв-ропейські гроші, польсько-литовські та інші чужоземні монети. Повну заміну в грошо-вому обігу України на російську М. було здійснено лише на початку XIX ст. У віднов-леній Українській державі 1917-1920 рр. мо-нети не карбувались зовсім, зважаючи на важкі обставини того часу. В УРСР, як і в ін-ших республіках, що входили до складу СРСР, в обігу була монета, спільна для всього Союзу РСР. З поновленням незалежності України з 1996р. впроваджено у грошовий обіг національні монети вартістю 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і спеціальну монету - одна гривня.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія