Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНА [МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННАЯ] -Див. Інформаційна модель.

МОДЕЛЮВАННЯ [МОДЕЛИРОВАНИЕ] - метод дослі-дження явищ і процесів. В економіці, при аналізі суспільних явищ М. є відтворенням певних характеристик в експерименталь-них формах і умовах. Крім того, використо-вують математичне М.,як відображення еко-номічних і соціальних процесів через мате-матичні залежності із залученням для цьо-го статистичних даних, соціологічної та ін-шої Інформації. На базі розрахунків, викона-них у межах побудованої моделі, отримують-ся об'єктивні оцінки, прогнозуються еко-номічні чи соціальні процеси, явища. М. використовується при створенні автомати-зованих систем управління окремими під-приємствами, галузями, комплексами, при прогнозуванні, дослідженнях кон'юнктури ринкового стану, для обґрунтування певних економічних рішень.

МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ [МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ] - групування, формалі-зація економічних процесів за певними ознаками (факторами) для створення одно- і багатофакторних моделей. Використовуєть-ся для проведення аналізу діяльності госпо-дарських (економічних) механізмів і подаль-шого прогнозування їх розвитку з метою ви-явлення та оцінки негативних факторів, ре-зервів і на цій основі розробки програм під-вищення ефективності діяльності господар-ських структур.

МОДЕЛЮЮЧИЙ ПРИЛАД [МОДЕЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО] -Див. Імітатор.

МОДЕМ [МОДЕМ] - прилад модуляції і демодуляції, призначений для перетворення двійних сигналів ЕОМ або абонентського пункту у сигнали, що посилаються в канали зв'язку і для зворотного перетворення. Ви-користовується для комунікації через теле-фонні лінії, коаксиальні кабелі, волоконно-оптичні або мікрохвильові засоби зв'язку.

МОДЕРНІЗАЦІЯ [МОДЕРНИЗАЦИЯ] - вдоско-налення, переробка відповідно до вимог якості та дизайну, технічних умов з ураху-ванням екологічних чинників тощо. Модер-нізуються насамперед машини, устаткуван-ня, технологічні процеси.

МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА [МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА] - зміни, удос-коналення, що відповідають сучасним ви-могам (напр., модернізація обладнання, тех-нології тощо).

МОДЕРНІЗУВАТИ [МОДЕРНИЗИРОВАТЬ] - робити сучасним, вдосконалювати, при-водити у відповідність до сучасних вимог.

МОДУС [МОДУС] - 1. У політичній, дипломатичній терміноло-гії-норма. 2. Вид, прояв, різновид, норма.

МОДУС ВІВЕНДІ [МОДУС ВИВЕНДИ] - 1. Тимчасова угода, яка укладається з розра-хунком на подальше більш стабільне рішен-ня. 2. Фіксація фактичного стану, визначен-ня його сторонами, які домовляються.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія