Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МОВНИЙ ПРОЦЕСОР [ЯЗЫКОВОЙ ПРОЦЕССОР] - машинна програма, яка вико-нує трансляцію, інтерпретацію та інші фун-кції, необхідні для обробки певної мови програмування.

МОВНІ ШТАМПИ [ЯЗЫКОВЫЕ ШТАМПЫ] - уніфікована термінологія ділових доку-ментів, еквівалентна, але не адекватна тер-мінам в інших стилях мови. Уніфікація слов-никового складу тексту передбачає не тіль-ки значне скорочення лексики, а й досяг-нення однозначності кожної одиниці. Набір М.ш. доволі широкий. Напр., штампи для викладу мотивів прийнятих дій: На Ваше прохання... Згідно з постановою Міністер-ства... У порядку обміну досвідом... З ме-тою подальшого розвитку...У зв'язку з про-веденням робіт... У разі крайньої необ-хідності... тощо. Штампи відмови: Ваше прохання не може бути задоволене з таких причин,.. На жаль, задовольнити Ваше про-хання неможливо... На жаль, ми не можемо задовольнити Ваше прохання... Штампи попередження: Після закінчення терміну... втрачає силу... Штамп гарантії: Гарантує якість... протягом строку... іт.п.

МОДА [МОДА] - 1. Величина ознаки, що найчастіше спостерігається у сукупності або варіаційному ряді. М. або модальну ве-личину застосовують у статистиці для виз-начення у сукупностях великої чисельності, величини найпоширенішої ознаки, тобто величини, що має найбільшу частоту. Напр., при встановленні ціни на ринку, за якою було продано найбільше товарів, ходо-вого розміру взуття в магазині, котрий найчастіше вимагають покупці, тощо. 2. Нетривале поширення певних поглядів, смаків щодо зовнішніх форм побуту, особли-во одягу, взуття, галантереї. 3. Нестійка, ми-нуща популярність.

МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ [МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА] - економіко-математичні моделі, які опису-ють у математичній формі динаміку еконо-мічних показників, що характеризують зро-стання галузей, підприємств, господарства в цілому.

МОДЕЛІ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ [МОДЕЛИ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ] - математичні моделі розв'язання економічних завдань, представлені у формі задач лінійного програмування. Цільова функція, зв'язки та обмеження виражають-ся лінійними співвідношеннями.

МОДЕЛІ МАТЕМАТИЧНІ [МОДЕЛИ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ] - сукупність кількісних вза-ємозв'язків. виявлена спостережувальними процесами і виражена у математичній фор-мі. М.м. широко застосовують при вивчен-ні економічних процесів, зокрема динаміки кількісних залежностей, які виникають між окремими сторонами та елементами цих процесів. М.лі. в економіці - це науково-абстрактна схема, що фіксує в математич-ній формі властивості й функціональні за-лежності перебігу економічного процесу. Во-на має відповідати таким основним вимо-гам, як адекватність (тотожність) реальній дійсності, логічна закінченість і гармоній-ність.

МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ [МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ] - економіко-математичні моделі, за допомогою яких роб-лять розрахунки оптимальної структури за-пасів.

МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ [МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ] - еконо-міко-математичні моделі, що обчислюють варіанти раціонального використання ре-сурсів.

МОДЕЛЬ [МОДЕЛЬ] - 1. Алгоритмічна схема процедури управління. Розробка М. склада-ється з таких етапів: визначення цільової функції операції і розробка правил вибору рішень; побудова ієрархії елементів операції; визначення входу і виходу інформації. 2. Схе-ма для пояснення якогось явища або процесу. 3. Зразок, примірник чогось. Може бути на-туральної, збільшеної або зменшеної вели-чини. 4. Тип, марка, зразок продукції. 5. На-турщик, натурщиця для демонстрації одягу, взуття; предмети художнього відображення.

МОДЕЛЬ ДАНИХ [МОДЕЛЬ ДАННЫХ] - 1. Сукупність правил створення структур да-них у базі даних, операцій над ними, а також обмежень цілісності, що визначають допус-тимі зв'язки і значення даних, послідовність їх зміни. 2. Формально визначена структура, що використовується для надання даних.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія