Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МОБІЛІЗАЦІЯ [МОБИЛИЗАЦИЯ] - 1. Зосередження сил, засобів для досягнен-ня певної мети. 2. Збір та приведення у бо-йову готовність збройних сил держави. 3. Ор-ганізація і залучення трудових, матеріаль-них і фінансових ресурсів для реалізації ви-робничих, будівельних, підприємницьких та інших важливих планів, програм.

МОБІЛЬНИЙ [МОБИЛЬНЫЙ] - рухливий, здатний до швидкої дії і переміщення.

МОБІЛЬНИЙ ФАКТОР [МОБИЛЬНЫЙ ФАКТОР] - фактор виробництва, який вільно переміщується між галузями.

МОБІЛЬНІСТЬ [МОБИЛЬНОСТЬ] - опера-тивність, здатність невідкладно та ефектив-но щось здійснювати, залучати до виконан-ня, реалізовувати завдання, плани.

МОБІЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНА [МОБИЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНАЯ] - рухливість соціаль-них груп у суспільній структурі. Розрізняють горизонтальну М.с. (перехід людей із однієї соціальної групи в іншу, що розміщена на то-му ж соціальному рівні, напр., за рівнем до-ходів) та вертикальну М.с. (тобто переміщен-ня в інший соціальний прошарок). Змінність, мобільність соціальної структури відбува-ється під час кардинальних соціально-еко-номічних та політичних змін у суспільстві.

МОВА АСЕМБЛЕРА [ЯЗЫК АССЕМБЛЕРА] - 1. Автокод, що розширений такими засоба-ми мов програмування високого рівня, як вираження, макрокоманди, або засобами, що забезпечують модульність програм. 2. Вихідна мова, формат команд і даних якої взаємно однозначно відповідають формату команд і даних конкретного комп'ютера.

МОВА ВИЗНАЧЕННЯ ДАНИХ [ЯЗЫК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАННЫХ] - формальна мова, що використовується для визначення структури даних, які зберігаються у базі даних.

МОВА ВИСОКОГО РІВНЯ [ЯЗЫК ВЫСОКОГО УРОВНЯ] - мова програмування, яка дає можливість програмісту писати програму укрупненими командами (операторами), називаючи їх словами на природній мові. Для перекладу програми з М.в.р. на мову, зрозумілу для комп'ютера, тобто на машинну мову, використовуються програми-транслятори: інтерпретатори і компілятори.

МОВА ДЕКЛАРАТИВНА [ЯЗЫК ДЕКЛАРАТИВНЫЙ] - Див. Декларативна мова.

МОВА ДЕСКРИПТОРНА ІНФОРМАЦІЙНА [ЯЗЫК ДЕСКРИПТОРНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ] - інформаційна мова, одиницями якої є дескриптори, що є: 1) одним із ключо-вих слів, яке ідентифікує документ в інформа-ційно-пошукових системах; 2) одиницею мо-ви інформаційно-пошукової системи, що від-повідає певному ключовому або базовому по-няттю, яке включене у тезаурус цієї системи.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія