Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ [МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ] -Див. Бюджет місцевий.

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ [МЕСТНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ] - платежі фізичних та юридичних осіб. що надходять у місцеві бю-джети. Як правило, вони є доповненням до загальнодержавних податків. Стягуються відповідно до Декрету Кабінету Міністрів Ук-раїни "Про місцеві податки і збори". До міс-цевих податків в Україні належить плата за землю, податок на нерухоме майно фізичних осіб, податок на промисел, податок із рекла-ми та ін. Цим Декретом передбачено вста-новлення таких зборів: готельний збір; за паркування автотранспорту; ринковий збір; за видачу ордера на квартиру; курортний збір; за видачу дозволу на розміщення об'єк-тів торгівлі; за право використання місцевої символіки; за право проведення кіно- і теле-зйомок: за проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотереї; за участь у бігах на іподромі; за виграш на бігах тощо.

МІСЬКІ ЗЕМЛІ [ГОРОДСКИЕ ЗЕМЛИ] - всі землі в межах міста, а саме: зайняті житло-вим, промисловим та іншим капітальним будівництвом; землі загального користуван-ня, відведені під шляхи, для задоволення культурно-оздоровчих і комунально-побуто-вих потреб населення: землі с.-г. призначен-ня, під садами, виноградниками, городами, ріллею, лугами, лісами; землі залізничного, водного, повітряного, трубопровідного транс-порту тощо. Міські землі перебувають у ві-данні міських рад.

МІСЯЦЬ КОНТРАКТНИЙ [МЕСЯЦ КОНТРАКТНЫЙ] - місяць, протягом якого має бу-ти здійснена операція за контрактом, доставлений товар за ф'ючерсним контрак-том; місяць закінчення строку ф'ючерсного контракту.

МІСЯЦЬ НАЙБЛИЖЧИЙ [МЕСЯЦ БЛИЖАЙШИЙ] - найближчий місяць, з якого починається процедура укладання ф'ючер- сних контрактів або опціонів на ф'ючерсні контракти на біржі, ринку.

МІТИНГ [МИТИНГ] - 1. Масові збори людей з приводу обговорення надзвичайних, найактуальніших, невідкладних, здебільшого соціальних і політичних, проблем. 2. Перенос-но - часто застосовуваний представниками ділових кіл зарубіжних держав термін, що оз-начає ділова зустріч, переговори, обговорен-ня якоїсь теми кількома офіційними особами.

МІТКА (ПОЗНАЧКА) ВЕКСЕЛЬНА [МЕТКА ВЕКСЕЛЬНАЯ] - один із реквізитів пере-казного векселя - включене до тексту най-менування цього цінного паперу "Вексель", написане тією ж мовою, якою складено сам документ. Передбачається законодавством країн, що підписали Женевські вексельні конвенції або приєдналися до них.

МІЩАНСТВО [МЕЩАНСТВО] -суспільний стан, до якого у середньовіччі і в більш піз-ній час належало населення міст і містечок України. Основні сфери занять - ремесла, промисли, сільське господарство і торгівля. Визначалося суспільно-політичною актив-ністю, зробило помітний вклад у культуру українського народу.

МНЕМОНІКА, МНЕМОТЕХНІКА [МНЕМОНИКА, МНЕМОТЕХНИКА] - сис-тема методів, способів, технологій, які по-легшують запам'ятовування та збільшують обсяг пам'яті.

МНОЖИННІСТЬ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ [МНОЖЕСТВО ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ] -ди-ференціювання валютних курсів виходячи з відповідності валют щодо різних видів опе-рацій, специфіки товарів і регіонів.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія