Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МІСІОНЕР [МИССИОНЕР] - торговий працівник, якому необов'язково чи заборонено приймати замовлення, але чий обов'язок полягає у створенні позитивного образу торгової чи товарної марки фірми, у формуванні попиту, у навчанні потенційного споживача користуватись товаром, доведенні його переваг (напр., медичний кон-сультант, який представляє фармацев-тичну фірму, або фахівець з комп'ютерної техніки-демонструє роботу комп'ютера, надає консультації).

МІСІЯ [МИССИЯ] - 1. Постійне дип-ломатичне представництво однієї держави в іншій. 2. Представники держави, міжнарод-ної організації, їхні посланці зі спеціальним дорученням. 3. Переносно - спеціальні до-ручення. завдання, які виконуються спеці-ально уповноваженими особами.

МІСІЯ ДИПЛОМАТИЧНА [МИССИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ] - дипломатичне представництво, яке очолює посланник (посланець) або пос-тійний повірений у справах. М.д. вважаєть-ся також направлення в іншу країну окремої особи або делегації для виконання спеціаль-ного одноразового дипломатичного дору-чення уряду.

МІСТИФІКАЦІЯ [МИСТИФИКАЦИЯ] - 1. Умисне введення когось в оману. 2. Тлумачення або сприйняття реальних явищ у містичному дусі.

МІСТО (ГОРОД] - значний населений пункт, який відповідає певним вимогам структури господарського, соціально-культурного комплексу, його благоустрою, кількості насе-лення, його соціального складу. Здебільшого є центрами економічними, адміністратив-ними і культурними у навколишньому ра-йоні. Поділяються на три категорії: міста державного, обласного ірайонного підпоряд-кування.

МІСЦЕ БРОКЕРСЬКЕ [МЕСТО БРОКЕРСКОЕ] -Див. Брокерське місце.

МІСЦЕ НА БІРЖІ [МЕСТО НА БИРЖЕ] - 1. Право брокерської фірми вести торговельні операції на біржі і мати своїх грейдерів у її торговельному залі. 2. Стенд у біржовому залі, виділений члену біржі.

МІСЦЕ РОБОЧЕ [МЕСТО РАБОЧЕЕ] -Див. Робоче місце.

МІСЦЕВЕ ГОСПОДАРСТВО [МЕСТНОЕ ХОЗЯЙСТВО] - сукупність підприємств, орга-нізацій і установ, що забезпечують безпосе-реднє задоволення потреб населення і функ-ціонування місцевого самоуправління. Скла-дається з підприємств і об'єктів виробничої і соціальної інфраструктури, що становлять комунальну власність відповідної адмі-ністративно-територіальної одиниці. За погодженням з власником до складу М.г. мо-жуть включатись інші об'єкти, діяльність яких пов'язана в основному з обслуговуван-ням місцевого населення.

МІСЦЕВЕ САМОУПРАВЛІННЯ [МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ] - територіальна само-організація громадян для самостійного вирі-шення безпосередньо або за допомогою виб-раних ними державних і громадських органів різноманітних питань місцевого життя (зва-жаючи на інтереси населення) на основі за-конів і власної фінансово-економічної бази.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія