Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МІКРОСЕРЕДОВИЩЕ [МИКРОСРЕДА] - сукупність елементів, умов, що становлять потенціал і можливості фірми реалізовувати свої програми, плани, завдання: матеріаль-на база, склад працівників, її постачальни-ки, клієнти, компаньйони, конкуренти, опо-ненти, прихильники.

МІКРОСОЦІОЛОГІЯ [МИКРОСОЦИОЛОГИЯ] - один із розділів сучасної соціології, який вивчає структуру і функціонування не-великих соціальних груп населення.

МІКРОСТРУКТУРА [МИКРОСТРУКТУРА] - 1. Найдрібніша будова твердих тіл, що її можна спостерігати лише за допомогою спе-ціальних пристроїв. 2. Дрібна структура еле-ментів економічних, суспільних, соціальних показників.

МІКРОСТРУКТУРА РИНКУ [МИКРОСТРУКТУРА РЫНКА] - співвідношення попиту і пропозиції товарів і послуг конкретних ви-робників у межах даної товарної групи (напр., автомобіль певної фірми в рамках ринку автомобілів). Відіграє важливу роль при сегментації ринку.

МІКРОФІЛЬМ [МИКРОФИЛЬМ] -копія до-кумента, отримана за допомогою фотогра-фування; рулонна фотоплівка з текстовими даними.

МІКС-ФОНД [МИКС-ФОНД] - змішаний інвестиційний фонд, що вкладає кошти в рухоме майно і неру-хомість.

МІЛІ... [МИЛИ...] - у складних словах означає "тисячна частка", напр., мілівольт-одиниця електричної на-пруги та електрорушійної сили, що дорів-нює 0,001 вольта.

МІЛІЦІЯ [МИЛИЦИЯ] - складова системи Мініс-терства внутрішніх справ, що здійснює охо-рону громадського порядку, усіх видів влас-ності, особи, особистих і майнових прав гро-мадян, веде боротьбу з порушниками пра-вил громадського порядку, вживає заходів до запобігання злочинам, здійснює адмініс-тративний нагляд, проводить у життя пра-вила паспортної системи.

МІЛЬ [МИЛЬ] - розмінна монета Кіпру, до-рівнює 1/100 кіпрського фунта.

МІЛЬЄМ [МИЛЬЕМ] - дрібна розмінна мо-нета Єгипту, дорівнює 1 /1000 єгипетського фунта, Судану, дорівнює 1/1000 судансько-го фунта; Тунісу- мілім, дорівнює 1/1000 туніського динара.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія