Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МІЗЕРНИЙ [МИЗЕРНЫЙ] - маленький за розмірами; жалю-гідний.

МІКРО... [МИКРО...] - у складних словах означає: дуже ма-лий, найдрібніший, пов'язаний з вивчен-ням, вимірюванням, визначенням щонай-менших предметів, величин, явищ; у назвах одиниць вимірювання - мільйонна частка (напр., мікроаналіз, мікрофарада).

МІКРОЕКОНОМІКА [МИКРОЭКОНОМИКА] - галузь економічної науки, що вивчає економічні пропорції в межах окремої ланки економіки, маломасштабного виробництва, окремого підприємства, фірми. Вона перед-бачає характеристику економічної поведін-ки первинних суб'єктів ринку- виробників, споживачів, фірм, механізм і ефективність прийняття підприємницьких рішень та ін-дивідуального вибору. У центрі економічно-го аналізу знаходиться економічний суб'єкт, що намагається задовольнити свої потреби за допомогою обмежених ресурсів. М. вив-чає поведінку суб'єктів економіко-господар-ських відносин в процесі виробництва, роз-витку, обміну і споживання; вона виходить з принципу раціональної поведінки еконо-мічного агента, котра спрямована на дослі-дження його цільової функції; розглядає такі питання, як суспільний добробут, справед-ливість, рівність у розподілі доходів, невід-повідність ринкового механізму в розв'язан-ні деяких суперечностей економічного роз-витку. Під методологією М. слід розуміти су-купність методів пізнання, що застосову-ються даною наукою. Для сучасної М. не іс-нує проблеми продуктивної 1 непродуктив-ної праці. Вся праця, яка приносить при-буток, є продуктивною працею.

МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ (МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ] - Див. Ана-ліз мікроекономічний.

МІКРОМАРКЕТИНГ [МИКРОМАРКЕТИНГ] - маркетингова діяльність підприємства, час-тина маркетингу що забезпечує зв'язок між виробниками і споживачами, а також мар-кетингові спостереження, дії безпосередньо в структурі фірми, компанії.

МІКРОПРОГРАМА [МИКРОПРОГРАММА] - послідовність мікрокоманд, що забезпечує інтерпретацію команд машинної мови. Така послідовність, що керує конкретними прис-троями ЕОМ, внутрішніми регістрами про-цесора, жорстко визначена і не може бути змінена користувачем ЕОМ.

МІКРОПРОЦЕС [МИКРОПРОЦЕСС] - не-тривалий процес, що має невелике поши-рення і незначний вплив.

МІКРОПРОЦЕСОР [МИКРОПРОЦЕССОР] - чип (інтегральна схема), що містить усі ло-гічні схеми центрального процесора. Є од-ним із основних компонентів мікрокомп'ю-тера і складається з арифметикологічного пристрою, пристрою управління синхроні-зацією, регістрів загального призначення.

МІКРОРІШЕННЯ [МИКРОРЕШЕНИЕ1-рі-шення, яке приймає окрема особа. Воно сто-сується її особистих економічних інтересів у веденні підприємницької чи іншої діяльнос-ті (одержання прибутку, використання дохо-ду, наявних площ, ресурсів тощо).

МІКРОСЕГМЕНТАЦІЯ [МИКРОСЕГМЕНТАЦИЯ] - визначення певних соціальних груп споживачів окремих това-рів, послуг у межах одного регіону країни за певними споживними конкретизованими ознаками. Вона дає можливість конкретизу-вати класифікацію груп споживачів, що сприяє досягненню більшої достовірності кон'юнктурних досліджень і прийняттю ефективних управлінських рішень.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія