Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ [МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ] -взаємні двосторонні платежі і розрахунки між організаціями і громадянами різних країн, обумовлені спе-ціальними міжнародними правовими акта-ми, угодами, контрактами. Проводяться безпосередньо банківськими системами че-рез міжнародні платіжні засоби. Ці розра-хунки базуються на принципах, закріпле-них Женевською міжнародною конвенцією і постановами Міжнародної торговельної палати. Безпосередні розрахунки за міжна-родними економічними контрактами і кре-дитними відносинами регулюються двосто-ронніми угодами (контрактами) країн-парт-нерів.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКОВІ ГРОШОВІ ОДИНИЦІ [МЕЖДУНАРОДЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ЕДИНИЦЫ] -штучні валютні одиниці, що є умовним вимірником валют різних країн для зіставлення боргових зо-бов'язань, платежів, валютних резервів, встановлення співвідношень курсів валют різних країн, показників банківських балан-сів (напр,, ЕКЮ, євродолари, євро).

МІЖНАРОДНІ ТЕНДЕРИ [МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕНДЕРЫ] -Див. Міжнародні торги.

МІЖНАРОДНІ ТОВАРНІ УГОДИ [МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОВАРНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ] - міжнародні угоди з регулювання світових ринків окремих сировинних товарів, мета яких полягає в недопущенні надзвичайно великих коливань світових цін на ті чи Інші товари, в розвитку міжнародної торгівлі ци-ми товарами, а також у тому, щоб перешко-джати виникненню надлишків чи нестачі товарів, регулювати і поліпшувати їх вироб-ництво і збут.

МІЖНАРОДНІ ТОРГИ [МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОРГИ] - конкурсна форма розміщен-ня замовлень на закупівлю на світовому ринку обладнання або залучення підряд-ників для спорудження комплексних вел-икомасштабних об'єктів, виконання інших робіт, включаючи надання інженірингов.их послуг. Умови конкурсу оголошують за-вчасно.

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ЦЕНТРИ [МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЦЕНТРЫ] - центри міжнародного ринку позикових ка-піталів. Це, насамперед, Нью-Йорк, Лондон, Париж, Токіо, Цюрих, Франкфурт-на-Май-ні, Гонконг. Див. також Міжнародний ри-нок позичкових капіталів.

МІЖПАРЛАМЕНТСЬКИЙ СОЮЗ [МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЙ СОЮЗ] - міжнародна урядова організація, що об'єднує національ-ні парламентські групи. Створена у 1889 р. з метою заохочення особистих контактів між парламентарями, об'єднання їх сумісної роботи та зміцнення миру, співробітництва, демократизації парламентських інститутів. Місцезнаходження - Женева.

МІЖУРЯДОВА ПОЗИКА [МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЗАЕМ] - позика, що на-дається однією країною або групою країн іншій країні з метою економічної підтримки у вигляді коштів або поставок товарів з обу-мовленням строків і Гарантій повернення під певні проценти.

МІЖЧАСОВА ТОРГІВЛЯ (МЕЖВРЕМЕННАЯ ТОРГОВЛЯ] - підвищене поточне споживання за рахунок скорочення споживання у майбутньому (запозичення) або занижене поточне споживання на користь більшого споживання у майбутньому (кредитування).

МІЗАНТРОП [МИЗАНТРОП] - людина, яка уникає спілкування з іншими людьми, ненавидить їх; відлюдник.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія