Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МІЖНАРОДНИЙ КОРПУС ЕКСПЕРТІВ-ДОБРОВОЛЬЦІВ (МКЕД) [МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОРПУС ЭКСПЕРТОВ-ДОБРОВОЛЬЦЕВ (МКЗД)] - Міжнародний корпус експертів-добровольців США засновано в 1964 р. як некомерційну, неурядову організацію, що виконує місію заохочення до ринкових пере-творень в економіці та розбудові демокра-тичного суспільства. В Україні діє з 1992 р. під егідою Американського Агентства з міжна-родного розвитку. Більш як 13 000 експертів-добровольців передають свій практичний дос-від у справі вирішення технічних і управлін-ських проблем: підготовка спеціалістів, кон-версія оборонних підприємств, переорієн-тація промисловості, розробка програм управ-ління, маркетингові послуги. Ці проекти здійс-нюються безкорисно і безкоштовно, а також надаються послуги щодо пошуку партнерів для спільної діяльності (створення спільних підприємств), виявлення інвесторів та джерел фінансування. Пріоритетними є всі галузі, окрім агропромислового сектора. У Києві відкрився офіс Корпусу в 1992 р., за цей час здійснено більш як 400 проектів технічної допомоги в Україні та Молдові.

МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ [МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРЕДИТ] - кредити, що надають-ся державами, банківськими об'єднаннями, банками, корпораціями-кредитодавцями ін-шим іноземним державам, банкам, виробни-чим, фінансовим, будівельним і комерційно-підприємницьким організаціям (об'єднан-ням). Розмір і умови кредитування визнача-ються міжнародними економічними угода-ми, контрактами. За формою матеріалізації кредити поділяються на валютні- видані у грошовій валютній формі і товарні - вида-ються товарами з відстрочкою платежу. Різно-видом є фірмовий кредит, який надається іноземною фірмою за умови закупівлі лише її товару. Банківський кредит є більш зруч-ним для позичальника, оскільки він може використовувати його на свій розсуд. Най-вигіднішими є урядові кредити (міжурядо-ві державні позички). Вони видаються часто на пільгових засадах, можуть бути безпро-центними чи під незначний процент і на ве-ликий період, а також можуть бути безпово-ротними (субсидії). Приватні кредити-вида-ються приватними організаціями - фірмами і банками у вигляді матеріальних і грошових ресурсів. Комерційні кредити - безпосеред-ньо пов'язані з зовнішньою торгівлею това-рами народного споживання і продукцією промислового призначення та послугами, фінансові- надаються в грошово-валютній формі або у вигляді облігаційних позик. За-лежно від строків надання (повернення) кре-дити бувають короткострокові (до 1 року), сереоньострокові(до 5 років) і довгострокові (понад 5 років). За формою і технікою роз-рахунків розрізняють грошові (валютні) го-тівкові- надаються у грошовій формі (хоча розрахунки відбуваються безготівкове) і ак-цептні (у формі акцепту - згоді проплачу -вати за платежами позичальника), тратти імпортером чи банком, депозитні серти-фікати, консорціальні кредити тощо.

МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ [МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА] - спеці-алізація окремих країн на виробництві пев-них видів продукції, товарів залежно від умов і можливостей: дешевші природні ре-сурси, робоча сила, наявні потужності тощо. М.п.п. сприяє розвитку міжнародної торгів-лі, є базою розширення світового ринку.

МІЖНАРОДНИЙ РИНОК [МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК] - сфера міжнародного обмі-ну товарами і послугами, факторами вироб-ництва і фінансування на основі товарно-грошових відносин.

МІЖНАРОДНИЙ РИНОК КРЕДИТІВ [МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК КРЕДИТОВ] - між-народна система надання кредитів одних країн іншим: через уряди, банки, компанії, корпорації, фірми, міжнародні банки. За-лежно від умов контрактів, домовленості мо-жуть бути різні ставки кредитів, умови і тер-міни їх повернення. Найпоширенішими формами кредитів є лізинг, факторинг, кре-дити за компенсаційними угодами.

МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ПОЗИКОВИХ КАПІТАЛІВ [МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК ССУДНЫХ КАПИТАЛОВ] - сукупність фі-нансово-кредитних інституцій міжнародно-го характеру - банків і банківських систем, міжнародних та регіональних валютно-кре-дитних організацій, через які здійснюється нагромадження та рух позичкових! капіталів у сфері міжнародних економічних відносин - представлення одними та одержання інши-ми суб'єктами міжнародного економічного співробітництва позичок, різних форм кре-дитів (інвестиції, лізинг, факторинг, кредити за компенсаційними угодами) на засадах по-вернення. Панівними на цьому ринку є транснаціональні банки (ТНБ) - гігантські кредитно-фінансові комплекси універсаль-ного типу з розгалуженою мережею філіалів у різних країнах світу, що здійснюють бан-ківські і міжбанківські операції у різних ва-лютах і різних сферах, а також різні інсти-туціональні інвестори - пенсійні фонди, фі-нансові, страхові та інвестиційні компанії, міжнароднії міжрегіональні банки, кредит-но-валютні фонди.За кредитами М.р.п.к. застосовуються плаваючі процентні став-ки, які базуються на ставці банків СШАдля першокласних позичальників - "прайм рейт" і на середній ставці, за якою банки Лондона надають позички подібним пози-чальникам - лібор. Зараз існує більше де-сяти світових фінансових центрів (Нью-Йорк, Лондон, Цюрих, Люксембург, Франк-фурт-на-Майні, Токіо, Багамські острови, Панама та ін.), у яких сконцентровано понад 800 філій та відділень банків. За регіональними міждержавними озна-ками світовий ринок позичкових капіталів поділяється на континентальні і .міжкон-тинентальні сектори. Набуває великого розвитку ринок капіталів Європейського Співтовариства. Однак тут інтеграція рин-ку капіталу відстає від інтеграції в галузі транспорту, промисловості, сільського гос-подарства, зовнішньої торгівлі. Введення у 1999 р. міждержавної грошової одиниці євро спрямоване на зміцнення М.р.п.к. Вирізня-ються такі сектори М.р.п.к.: ринок єврокре-дитів (строк кредитів 1-101 більше років); сві-товий фінансовий ринок (емісія, розміщення цінних паперів терміном на 7-15 років).

МІЖНАРОДНИЙ РОЗПОДІЛ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА (МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА] - зосередження окремих факторів виробниц-тва (яке історично склалось або набуте) у різ-них країнах світу, що є передумовою вироб-ництва ними певних товарів.

МІЖНАРОДНИЙ ТОРГОВИЙ СЕРТИФІКАТ [МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОРГОВЫЙ СЕРТИФИКАТ] - імпортна ліцензія, що вільно обертається і дає право продавати в країні з неконвертованою валютою певну кількість товарів з одержанням виручки у твердій ва-люті.

МІЖНАРОДНИЙ ТРАНСПОРТ [МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСПОРТ] - послуги усіх відів транспорту (морського, повітряного, назем-ного, річкового і космічного), що надаються резидентами однієї країни резидентам ін-шої країни.

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД "ВІДРОДЖЕННЯ" [МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД "ВИДРОДЖЕННЯ"] - заснований у квітні 1990 р., є частиною мережі фундації Сороса (31 національна організація, що діє в різних країнах світу, в т. ч. і в Україні). "Відродження" є між-народним благодійним громадським фон-дом, який фінансує проекти та програми, що сприяють національному відродженню й демократизації освіти, розбудови громадян-ського суспільства, культури. Співпрацюю-чи з неурядовими організаціями, приватни-ми та державними установами в Україні, М.ф. "Відродження" підтримує різнома-нітні програми, надаючи їм такі гранти, як: 1. "Жінка у суспільстві" - програму запо-чатковано у 1998 р. як спільний з Жіночим Консорціумом ННД-США конкурс проектів. Головними напрямками її є зміцнення та професіоналізація існуючих жіночих недер-жавних організацій, створення і розвиток інфраструктури жіночих організацій та ін. 2. "Нове покоління"-пріоритетом цієї програ-ми є сприяння налагодженню комунікацій-них зв'язків між різноманітними організа-ціями, спілками, об'єднаннями, що вира-жають інтереси молоді на регіональному, за-гальнонаціональному, міжнародному рів-нях, поширення досвіду успішної самореалі-зації молоді в усіх сферах життя сучасного українського суспільства. 3. "Соціальна адаптація військовослужбовців" - головна мета програми - допомогти звільненим у запас кадровим військовим, членам їхніх родин пристосуватися до цивільного життя в умовах ринкової економіки.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія