Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МІЖНАРОДНА ФЕДЕРАЦІЯ 3 ДОКУМЕНТАЦІЇ (МФД) [МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИИ (МФД)] - засно-вана в 1895 р. з метою сприяння вирішенню проблем наукової і технічної інформації. Має консультативний статус при ЮНЕСКО і в ряді міжнародних і регіональних організа-цій. Членами її є національні установи, між-народні організації і фахівці більш як 70 кра-їн світу. Місцезнаходження - Гаага.

МІЖНАРОДНА ФЕДЕРАЦІЯ 3 ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ [МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПО ОБРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИИ] - створена в 1959 р. з метою сприяння роз-витку інформатики та обчислювальної тех-ніки, міжнародного співробітництва в галу-зі обробки інформації, стимулювання дослі-джень, розробки й застосування засобів об-робки інформації, а також підготовки фахів-ців цього профілю. Секретаріат знаходить-ся в Женеві.

МІЖНАРОДНА ФЕДЕРАЦІЯ ФОНДОВИХ БІРЖ (МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФОНДОВЫХ БИРЖ] -організація, завдан-нями якої є регулювання торгівлі цінними паперами, розвиток техніки біржової спра-ви, вплив на фондовий ринок, координація структур ринків цінних паперів. Штаб-квар-тира - у Парижі.

МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА КОРПОРАЦІЯ (МФК) [МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ (МФК)] - міжурядова спеці-алізована установа ООН, яка створена в 1956 р. як філіал Міжнародного банку ре-конструкції і розвитку (МБРР). МФК допов-нює діяльність МБРР шляхом стимулювання приватного підприємництва головним чи-ном у країнах-членах, що розвиваються. На-дає кредити і купує акції та облігації підпри-ємств і банків. До неї входить близько 130 держав. Місцезнаходження-Вашингтон.

МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА КОРПОРАЦІЯ, ПРОЕКТ ПІДТРИМКИ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ [МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ, ПРОЕКТ ПОДДЕРЖКИ ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ] - в Україні розпочала свою діяльність у 1994 р. Перший Проект підтримки приватного під-приємництва фінансував Британський Фонд "Ноу-Хау". Подальше фінансування Проекту здійснюється Агентством США з міжнародного розвитку (з 1996 р.). Мета Проекту - подолання перешкод на шляху розвитку малого та середнього бізнесу, на-дання консультативної допомоги: тренінг-програм, підготовка бізнес-планів, марке-тингові дослідження, пошук ділових партне-рів, комерційна, юридична та навчальна ін-формація. Пріоритетним є надання консуль-тативної допомоги з питань управління пер-соналом підприємства, розробка планів маркетингу, управління конкурентоспро-можністю підприємств, основи комп'ютер-ної грамотності, ризик, його оцінка та уп-равління ним, переведення на західну сис-тему бухгалтерського обліку та інших пи-тань.

МІЖНАРОДНЕ БЮРО МІРИ І ВАГИ МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО МЕР И ВЕСОВ - на-уково-технічний орган Міжнародного комі-тету міри і ваги. Зберігає еталони Міжна-родної системи одиниць, веде метрологічні дослідження. Місцезнаходження - м. Севр (Франція).

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО [МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО] - сукупність юридичних прин-ципів і норм, які регулюють відносини між державами та іншими учасниками (суб'єк-тами) міжнародного співробітництва.

МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС [МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС] -Див. Бізнес міжнародний.

МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД (МВФ) [МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД (МВФ)] - міжнародна валютна кре-дитна організація, що регулює міждержав-ні відносини у цій сфері, Міжнародна спеці-алізована фінансова установа ООН, засно-вана у 1944 р., функціонує з 1946 р. Основ-ні завдання МВФ -координація фінансово-валютної політики країн-членів, сприяння міжнародному співробітництву у валютній сфері, розвиткові міжнародної торгівлі, на-дання кредитів для врегулювання платіж-них балансів між країнами і підтримки ва-лютних курсів. Капітал МВФ складається з внесків країн-членів згідно з наданими їм квотами, за якими в основному визначають-ся можливості держав у використанні ре-сурсів фонду США, що мають найбільшу квоту використання МВФ для посилення свого впливу на світову політику. Членами МВФ є більш як 150 країн світу. Україна ста-ла членом МВФ у 1992 р. Місце перебуван-ня МВФ - Вашингтон з відділеннями у Па-рижі і Женеві.

МІЖНАРОДНИЙ ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ [МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ] - міжнародна валютна система, за якої ос-новним платіжним засобом виступало золо-то, а вартість національної грошової одини-ці вимірювалась кількістю золота. Діяла в XIX - на початку XX ст.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія