Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ФУНДАЦІЯ (МЕФ) (МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ФУНДАЦИЯ (МЭФ)] - громадське об'єд-нання підприємців, товаровиробників, фі-нансистів, економістів, юристів та пред-ставників різних ділових кіл України і зару-біжних країн. Має статус міжнародної орга-нізації. Основною метою є сприяння еконо-мічній розбудові Української держави, під-тримка розвитку підприємств та налаго-дження міжнародних економічних відносин і ділового партнерства України з зарубіжни-ми країнами. Створена у 1999р. у Києві. Має відділення і представництва у різних облас-тях України і за кордоном (США, Німеччині, Пакистані, Польщі, Росії, Молдові тощо). Для здійснення своїх статутних завдань проводить міжнародні конференції, семіна-ри, бізнес-форуми. Надає своїм членам по-слуги: юридичні, методичні, маркетингові, консалтингові, інформаційні та щодо нала-годження ділового партнерства підприємців різних регіонів України між собою та з біз-несменами інших країн. Здійснює підготов-ку та видання методичної, наукової, просвіт-ницької економічної та відповідної довідко-вої літератури. Відстоює інтереси своїх чле-нів, сприяє входженню українських товаро-виробників у світовий ринок та розвиткові інвестиційних процесів.

МІЖНАРОДНА МАКРОЕКОНОМІКА (МЕЖДУНАРОДНАЯ МАКРОЭКОНОМИКА] -час-тина теорії міжнародної економіки, що ви-вчає закономірності функціонування від-критих національних економік 1 світового господарювання в цілому в умовах глобалі-зації ринків.

МІЖНАРОДНА МІКРОЕКОНОМІКА [МЕЖДУНАРОДНАЯ МИКРОЭКОНОМИКА] - час-тина теорії міжнародної економіки, що вив-чає закономірності руху конкретних товарів і факторів їх виробництва між країнами, а також їх ринкові характеристики (попит. пропозицію, ціну тощо).

МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ (МОС) (МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ (МОС)] - недержавна організація, що здій-снює розробку міжнародних стандартів і співробітництво в галузі стандартизації. За-снована у 1946 р., члени - національні ор-ганізації зі стандартизації (більш як 90 країн). Місце знаходження-Лондон.

МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ (МОП) [МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА (МОТ)] - заснована у 1919 р. за рі-шенням Паризької мирної конвенції. Її штаб-квартира розміщена в Женеві. Одна з перших спеціалізованих установ Організа-ції Об'єднаних Націй (з 1946 р.). До неї вхо-дить більш як 150 держав світу. Від кожної країни в ній представлені по три сторони: державні органи, профспілки та організації підприємців. Згідно з статутом МОП її метою є розв'язання соціально-економічних проб-лем, створення нормальних умов життя і праці на основі соціальної справедливості, поліпшення умов праці в усіх країнах шля-хом регламентації робочого часу, встанов-лення Гарантій заробітної плати і пенсій по старості та інвалідності тощо. МОП працює у напрямах: розробка конвенцій і рекоменда-цій про працю, надання технічної допомоги країнам, що розвиваються, навчання і освіти з питань, що входять до кола її діяльності.

МІЖНАРОДНА ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГІЙ [МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИЙ] -міждержавне переміщення науково-технічних досягнень на комерційній або без-оплатній основі.

МІЖНАРОДНА ПОДАТКОВА АСОЦІАЦІЯ [МЕЖДУНАРОДНАЯ НАЛОГОВАЯ АССОЦИАЦИЯ] - організація, що вивчає подат-кове право, фінансові та економічні аспекти оподаткування у різних країнах світу, а та-кож питання регулювання міжнародних від-носин. М.п.а. заснована у 1938 р., зареєс-трована як юридична особа у Нідерландах, місцезнаходження Генерального секретарі-ату - Роттердам.

МІЖНАРОДНА СПІЛКА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМЦІВ (МСУП) [МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ УКРАИНСКИХ ПРЕДПРИНИ-МАТЕЛЕЙ (МСУП) - міжнародна громад-ська організація, створена 1996 р. у Києві з ініціативи відомих в Україні державних діячів, економістів, фінансистів, правників, підприємців, виробників, фермерів з участю представників зарубіжних ділових кіл і ук-раїнської діаспори. Серед засновників спіл-ки представники майже всіх політичних і громадських об'єднань демократично-пат-ріотичного державницького спрямування. Програмним завданням є об'єднання зусиль та інтересів малих, середніх і великих під-приємств міста й села, окремих бізнесменів, представників світового українства й зару-біжних ділових кіл для участі в розбудові економіки Української держави, активізації ринкових процесів та сприяння входженню України у світовий ринок. МСУП розробляє програми і надає підтримку щодо ефектив-ного використання вітчизняного економіч-ного потенціалу природних, трудових, інте-лектуальних ресурсів. Проводить заходи, спрямовані на розвиток інвестиційного ринку, особливо шляхом залучення інозем-них інвестицій, банківського капіталу, нала-годження ділових контактів, розробки і ре-алізації спільних економічних програм і проектів з зарубіжними партнерами і між-народними організаціями. Серед них: кон-ференції. семінари, бізнес-форуми, "круглі столи" з участю вітчизняних і зарубіжних урядових структур, міжнародних організа-цій, знаних фінансистів, економістів, юрис-тів, науковців. Спілка бере участь у розроб-ці програм вдосконалення законодавчих засад розвитку підприємництва і входить до законодавчих органів з відповідними зако-нодавчими пропозиціями. Здійснює захист прав своїх членів і надає їм відповідні послу-ги (правові, консалтингові, маркетингові, інформаційні), створює відповідні внутріш-ні функціональні підрозділи та окремі струк-тури як юридичні особи: Бізнес-центр, Кон-салтинговий центр тощо. МСУП має свої відділення в усіх областях України і представництва у країнах світу: США, Австралії, Австрії. Білорусі, Німеч-чині, Молдові, Росії, Естонії тощо. Першим Головою ради Спілки було обрано першого президента України Леоніда Кравчука, Головою наглядової ради - екс-президента Українського уряду в екзилі - Миколу Пла-в'юка. Генеральним директором - Романа Дяківа.

МІЖНАРОДНА ТОРГОВА ПАЛАТА [МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА] - неу-рядова міжнародна організація, що об'єднує торгово-промислові палати, федерації під-приємців, ділові кола й фірми більш як 100 країн світу. Основне її завдання - сприяти розвитку світової торгівлі, зміцнювати еко-номічні і фінансові зв'язки між країнами. Заснована в 1920 р., штаб-квартира в Па-рижі.

МІЖНАРОДНА ТОРГОВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (МТО) [МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (МТО)] - організація, угоду (хартію) про створення якої підписали пред-ставники 54 країн у Гавані в 1948 р. Хартія передбачала не тільки торговельну політи-ку, а й вирішення проблем зайнятості, еко-номічного зростання, міжурядових товар-них угод. Але хартію не було ратифіковано державами, що її підписали. Натомість була укладена Генеральна угода з тарифів і тор-гівлі (ГУТТ) з 23 індустріальними країнами-учасницями, яка вступила в силу 1948 р. До 2000 р. число її учасників зросло і становить більш як 100 країн; на них припадає близь-ко 9/10 світової торгівлі.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія