Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МІЖГАЛУЗЕВІ ЗВ'ЯЗКИ (МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ СВЯЗИ] - економічні зв'язки між під-приємствами різних галузей економіки.

МІЖГАЛУЗЕВІ КОМПЛЕКСИ [МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ] - форма органі-зації виробництва, за якої відбувається ін-теграція споріднених чи доповнюючих одна одну промислових, с.-г., торговельних, пере-робних та інших галузей або їхнього коопе-рування.

МІЖДЕРЖАВНІ ФОНДИ [МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФОНДЫ] - бюджет Європей-ського співтовариства, кошти якого вико-ристовуються для проведення єдиної с.-г., а також соціальної і регіональної політики; ресурси Європейського інвестиційного бан-ку, Європейського фонду розвитку, Європей-ського банку реконструкції і розвитку. Між-народного валютного фонду тощо.

МІЖМЕРЕЖНИЙ ПРОЦЕСОР [МЕЖСЕТЕВОЙ ПРОЦЕССОР] - процесор, що викорис-товується для сполучення двох обчислю-вальних мереж; здійснює необхідні перетво-рення протоколів і форматів повідомлень між ними.

МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ РОЗВИТКУ (МАР) [МЕЖДУНАРОДНАЯ АСОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ (МАР)] - складова частина Гру-пи Світового банку (як і Міжнародний банк реконструкції 1 розвитку). Створена МАР у США в 1961 р. для надання фінансової допо-моги країнам, що розвиваються. Строк на-дання кредитів становить 50 років. Кредити погашаються на вигідних умовах після де-сятирічного безвідсоткового відтермінуван-ня лише з помірною платою за послуги. МАР часто називають агенцією "пільгових по-зик", тоді як Світовий банк - агенцією "важ-ких позик". МАР, на відміну від Світового банку, не має свого власного капіталу, вона залежить від постійного поповнення своїх коштів країнами-учасницями.

МІЖНАРОДНА ВАЛЮТНА ЛІКВІДНІСТЬ [МЕЖДУНАРОДНАЯ ВАЛЮТНАЯ ЛИКВИДНОСТЬ] -забезпеченість міжнародних тор-гово-економічних і кредитно-фінансових відносин взаємоприйнятними для країн-партнерів платіжними коштами. Характе-ризує здатність існуючої валютної системи безперервно здійснювати розрахунки між країнами за допомогою міжнародних пла-тіжних засобів.

МІЖНАРОДНА ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВА СИСТЕМА [МЕЖДУНАРОДНАЯ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА] - сукупність грошових відносин, пов'язаних із формуван-ням і розподілом валютно-фінансових і кре-дитних фондів, використанням розрахунко-вих і платіжних засобів у сфері міждержав-них, міжгосподарських зв'язків.

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА [МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА] - 1. Взаємозалеж-ність і взаємозв'язок країн, держав, націй через складні потоки товарів, капіталів, тех-нологій та підприємництва. Щоб збільшити свою вигоду або зменшити втрати взаємоза-лежності, кожна країна повинна поклада-тись у своїй політиці на об'єктивний аналіз міжнародних економічних відносин. 2. Час-тина теорії ринкової економіки, що вивчає закономірності взаємодії господарських суб'єктів різної державної належності у сфері міжнародного обміну товарами, руху факто-рів виробництва і фінансування, атакож фор-мування міжнародної економічної політики.

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА [МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА] - сукупність засад, економіч-них методів та інструментів, за допомогою яких уряди держав здійснюють регулюван-ня міжнародної торгівлі та інвестицій, впли-вають на внутрішнє і зовнішнє функціону-вання національних економік.

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА [МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА] - 1. Взаємні стосунки між наці-ональними економіками, характерною оз-накою яких є ринкові операції. М.е.с. фун-кціонує на базі міжнародних економічних відносин, які виступають як результат обмі-ну товарами, послугами, технологіями та фінансовими активами, що мають ринкову ціну. Це - світовий грошовий ринок, на ньо-му в основному здійснюються міжбанківські операції строком до одного року; ринок євро-валют. на якому здійснюються депозитно-позичкові операції в іноземних валютах за межами країн-емітентів цих валют. В умовах перенасиченості міжнародного ринку дола-рами США значного поширення набувають валютні розрахунки в різних європейських валютах (фунтах стерлінгів, німецьких мар-ках, швейцарських франках, французьких франках). 2. Сукупність матеріально-речо-. вих елементів, засобів виробництва, техно-логій, енергетичне забезпечення, що вико-ристовується у виробничих процесах.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія