Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ [МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕННЯ] - переміщення населення по території. Розрізняють внут-рішню М.н. (в межах країни, напр., рух насе-лення з сіл у міста або навпаки, сезонні пе-реміщення, пов'язані з сезонністю вироб-ництва в окремих галузях та ін.) і зовнішню (з однієї країни в іншу з соціально-економіч-них мотивів або політичних причин). З М. н. пов'язані такі поняття, як евакуація (пересе-лення населення з метою захисту його від стихійного лиха, техногенних катастроф, воєнних дій та ін.), реевакуація (повернення евакуйованого населення на залишені рані-ше території), рееміграція (зворотна мігра-ція, тобто рух людей у місця їхнього виходу), репатріація (обмін групами населення між країнами за домовленістю у зв'язку з при-кордонним регулюванням, при поверненні військовополонених тощо), депортація (ви-силка осіб, перебування яких у даній країні є небажаним), маятникова міграція (що-денне, щотижневе, подекадне переміщення людей з приміських зон до місця роботи або навчання у великих містах і назад). Різниця між загальним числом прибулих і вибулих становить сальдо М.н., яке показує механіч-ний приріст (зменшення) населення, на від-міну від природного приросту (зменшення) населення, що визначають як різницю між кількістю народжених і померлих.

МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ (МИГРАЦИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ] - переміщення людей - робо-чої сили, пов'язане зі зміною постійного міс-ця проживання або поверненням до нього. Може бути цілеспрямована, організована і неорганізована (стихійна), добровільна, при-мусова і вимушена. Виникає під дією еконо-мічних факторів (в основному), політичних і фатальних (внаслідок стихійного лиха). Розрізняють внутрішню М.р.с. -між окре-мими населеними пунктами, регіонами кра-їни, не пов'язану зі зміною чисельності насе-лення, і зовнішню-внутріконтинентальну і зовнішньоконтинентальну, коли змінюєть-ся - збільшується чи зменшується - чи-сельність населення; постійну (безповорот-ну) - переміщення на постійне або довгос-трокове проживання (роботу) і тимчасову- переміщення на тимчасовий короткий строк (на роботу за строковим контрактом); сезонну - щорічні переміщення, пов'язані з сезонністю роботи; маятникову - щоденні (щотижневі, декадні, вахтові) поїздки на ро-боту за межі місця проживання. Переміщен-ня відносно території складаються з потоків вибуття (еміграції)! прибуття (імміграції). Різ-ниця між цими потоками дає обсяг чистої міг-рації, а сума - обсяг валової міграції.

МІГРАЦІЯ СЕЗОННА [МИГРАЦИЯ СЕЗОННАЯ] - переміщення людей у певні періоди року (сезонних працівників, відпускників, туристів тощо).

МІГРАЦІЯ ЧАСОВА [МИГРАЦИЯ ВРЕМЕННАЯ] - переселення людей на досить трива-лий строк.

МІДНИЙ БУНТ (МЕДНЫЙ БУНТ] - повстання міських низів у Москві (1662 р.), спричинене випуском мідних грошей за-мість срібних, що призвело до знецінення їх. Через рік після бунту карбування мідних монет було припинено.

МІЖБАНКІВСЬКИЙ ВАЛЮТНИЙ РИНОК [МЕЖБАНКОВСКИЙ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК] -сфера міжнародного валютного ринку, де здійснюються позабіржові міжнародні ва-лютні операції за валютним курсом, визна-ченим групою країн - учасниць ринку з урахуванням валютної кон'юнктури, що складається на світовому ринку, й інтересів зазначених країн.

МІЖБАНКІВСЬКИЙ ДЕПОЗИТ [МЕЖБАНКОВСКИЙ ДЕПОЗИТ] - депозит одного банку, що міститься в іншому банку.

МІЖБАНКІВСЬКИЙ ОПТОВИЙ РИНОК [МЕЖБАНКОВСКИЙ ОПТОВЫЙ РЫНОК] - субринок ринків іноземних валют. Він не має фізичних торговельних центрів, є поза-біржовим ринком. Клієнти здійснюють діло-ві операції безпосередньо з місцевими бан-ками, а банки фінансових центрів - безпо-середньо або через брокерів з іншими банка-ми фінансових центрів.

МІЖБАНКІВСЬКИЙ РИНОК [МЕЖБАНКОВСКИЙ РЫНОК] - частина ринку позич-кових капіталів, де тимчасово вільні грошо-ві ресурси одних кредитних установ залуча-ються іншими і взаєморозміщуються у фор-мі міжбанківських депозитів. Використову-ють кошти для надання кредитів, регулю-вання балансів країн, що користуються його послугами.

МІЖГАЛУЗЕВИЙ БАЛАНС (МЕЖОТРАСЛЕВОЙ БАЛАНС] - баланс виробництва і розподілу сукупного продукту. Економічна модель, що відображає натуральні і вартіс-ні зв'язки у системі народного господарства - система показників і розрахунків з окрес-ленням взаємозв'язків окремих галузей еко-номіки і визначенням конкретних пропор-цій виробництва і споживання кожного виду продукції. Може складатись у натуральних і вартісних показниках.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія