Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МИТО ДЕРЖАВНЕ [ПОШЛИНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ] - один із видів державних гро-шових зборів, що беруть з громадян, установ і організацій органи державного управління і судові установи за певні види послуг. М.д. стягується з позовних заяв, касаційних скарг, за видачу копій судових документів: за здійснення нотаріальних дій; за видачу дуб-лікатів договорів, копій документів і довідок нотаріусами і сільськими радами; при укла-данні договорів у письмовій формі, реєстра-ції установчих документів, наданні векселів (гербовий збір); за реєстрацію шлюбів, роз-лучень, зміну імен і прізвищ, відновлення та виправлення актових записів; за прописку паспортів, видачу цивільних закордонних паспортів, візування іноземних паспортів тощо. М.д. поділяється на просте, що вста-новлюється у твердих ставках (гривнях і ко-пійках), і пропорційне-у процентному від-ношенні до суми документа. М.д. сплачуєть-ся спеціальними митними марками, зразки яких затверджуються Міністерством фінан-сів України і виготовляються на замовлення Ощадбанку відповідним підприємством Мінфіну за рахунок коштів Державного бюджету України.

МИТО ЗВОРОТНЕ [ПОШЛИНА ВОЗВРАТНАЯ) - сума ввізного мита, що підлягає по-верненню при вивезенні продукції, одержа-ної в результаті переробки ввезеного товару; застосовується як засіб підвищення конку-рентоспроможності експорту.

МИША (МЫШЬ]-портативний прилад, з'єднаний з комп'ютером за допомогою кабе-ля. Переміщуючись по певній поверхні, "ми-ша" контролює курсор на моніторі, що дає змогу виконувати різні комп'ютерні операції.

МІГРАЦІЯ [МИГРАЦИЯ] - переселення, пе-реміщення населення, трудових ресурсів, капіталу з однієї країни в іншу, а також внут-рішньодержавні - з одного регіону в інший.

МІГРАЦІЯ БЕЗПОВОРОТНА [МИГРАЦИЯ БЕЗВОЗВРАТНАЯ] - переселення людей з остаточною зміною постійного місця проживання.

МІГРАЦІЯ ВНУТРІШНЯ [МИГРАЦИЯ ВНУТРЕННЯЯ] - переселення людей, пов'язане зі зміною місця проживання і місця роботи всередині країни, між її регіонами.

МІГРАЦІЯ ГРОШЕЙ [МИГРАЦИЯ ДЕНЕГ] - територіальне переміщення гро-шей, коли грошові доходи населення однієї області (району) використовуються ним на території інших областей (районів). Гроші міг-рують у формі безготівковій (через поштові й телеграфні перекази, акредитиви Ощадбанків і переказ вкладів) і готівковій (вивезення і ввезення грошових знаків). Обліку піддаєть-ся лише безготівкова форма М.г. Здійснення обліку міграції в готівковій формі, а отже, й регулювання її з боку держави, неможливе. М.г. - складний економічний процес, при-чин і каналів її багато (поїздки громадян для купівлі товарів; продаж на ринках продукції, завезеної з інших районів: виїзди у відпуст-ку та на відпочинок; відрядження тощо).

МІГРАЦІЯ ЗОВНІШНЯ (МИГРАЦИЯ ВНЕШНЯЯ] - переселення людей у вигляді емігра-ції за межі країни та імміграції в країну.

МІГРАЦІЯ КАПІТАЛУ [МИГРАЦИЯ КАПИТАЛА] - переміщення капіталу з одних кра-їн в інші чи з однієї галузі економіки в іншу (в межах даної країни) з метою більш ефек-тивного його вкладення (залучення).

МІГРАЦІЯ МАЯТНИКОВА [МИГРАЦИЯ МАЯТНИКОВАЯ] - переміщення працівників, спричинене регулярними поїздками до місць роботи, учнів, студентів до місць на-вчання, які знаходяться в іншій місцевості з поверненняму місця постійного проживання.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія