Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МИТНИЙ КОРДОН [ТАМОЖЕННАЯ ГРАНИЦА] - кордон території, провіз товарів через який вимагає заповнення митної декларації і сплати мита. Як правило, збігається з дер-жавним кордоном.

МИТНИЙ ОГЛЯД [ТАМОЖЕННЫЙ ДОСМОТР] - перевірка митником вантажів та особистих речей, що перевозяться через кордон; проводиться для встановлення ха-рактеристик вантажу, законності його про-возу і обкладання митом.

МИТНИЙ ПРОТЕКЦІОНІЗМ [ТАМОЖЕННЫЙ ПРОТЕКЦИОНИЗМ] - державна еко-номічна стратегія захисту вітчизняних то-варовиробників від іноземної конкуренції шляхом застосування високих ввізних мит-них тарифів і ліцензування ввезення товарів.

МИТНИЙ СКЛАД [ТАМОЖЕННЫЙ СКЛАД] - приміщення, місце для зберігання товарів до пропуску в країну або за кордон.

МИТНИЙ СОЮЗ [ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ] -угода двох або кількох держав про спільну митну політику. Держави, що уклали М.с., скасовують встановлене для них мито і за-проваджують єдине мито для держав, які не ввійшли у М.с.

МИТНИЙ ТАРИФ [ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ ] - 1. Інструмент торгової політики і держав-ного регулювання внутрішнього ринку кра-їни при його взаємодії з світовим ринком. 2. Систематизоване згідно з товарною номен-клатурою зовнішньоекономічної діяльності зведення ставок мита, що застосовуються до товарів, які перетинають митний кордон. Порядок формування та застосування М.т. визначається Законом України "Про єдиний митний тариф" (від 5.02.1992 р.). Єдиний М.пг. України базується на міжнародне виз-наних нормах і розвивається у напрямі мак-симальної відповідності до затальноприйня-тиху міжнародній практиці принципів і пра-вил митної справи. За способом стягнення в Україні застосовуються такі види мита: ад-валорне, що нараховується у процентах до митної вартості товарів; спеціальне, що на-раховується у встановленому грошовому роз -мірі на одиницю товарів; комбіноване, що поєднує обидва ці види митного обкладання(кумулятивне). В окремих випадках можуть застосовуватися (незалежно від інших видів мита) особливі види мита. Спеціальне мито як засіб захисту вітчизняних товаровироб-ників застосовується тоді, коли товари вво-зяться на митну територію в обсягах та (або) за таких умов, що можуть заподіяти значну шкоду чи створити загрозу заподіяння знач-ної шкоди національному виробництву: як запобіжний засіб щодо учасників зовнішньо-економічної діяльності, які порушують на-ціональні Інтереси: як заходи у відповідь на дискримінаційні та (або) недружні дії інших держав, митних союзів та економічних угру-повань, які обмежують здійснення законних прав та інтересів суб'єктів зовнішньоеконо-мічної діяльності. Антидемпінгове мито зас-тосовується у разі ввезення на митну терито -рію товарів, які є об'єктом демпінгу, що може заподіяти шкоду національному товарови-робникові, а також у разі вивезення за межі митної території товарів за ціною, значно нижчою за ціни інших експортерів подібних або безпосередньо конкуруючих товарів на момент вивезення, якщо таке вивезення мо-же заподіяти шкоду. Компенсаційне мито застосовується у разі ввезення на митну те-риторію товарів, які є об'єктом субсидованого імпорту, заподіюють шкоду національному товаровиробнику, а такожу разі вивезення за межі митної території товарів, для виробниц-тва, переробки, транспортування, експорту або споживання яких надавалась субсидія, якщо таке вивезення завдає шкоди. Особливі види мита справляються відповідно до за-конів України "Про захист національного то-варовиробника від демпінгового імпорту", "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту", "Про застосуван-ня спеціальних заходів щодо імпорту в Укра-їну". 3. Конкретна ставка мита. що підлягає оплаті при вивезенні або ввезенні певного товару на митну територію країни.

МИТНИЦЯ [ТАМОЖНЯ] - державна уста-нова, що контролює перевезення вантажів, товарів, майна, цінностей, тварин тощо че-рез кордон, здійснює перевірку митних до-кументів, а також стягує мито та інші збори за їхній провіз.

МИТНІ ПІЛЬГИ [ТАМОЖЕННЫЕ ЛЬГОТЫ] - переваги у вигляді зниження чи відміни ми-та і обмежень, що надаються окремим юри-дичним і фізичним особам.

МИТНІ ФОРМАЛЬНОСТІ [ТАМОЖЕННЫЕ ФОРМАЛЬНОСТИ] - дії, що виконуються митницею при ввезенні й вивезенні товарів, особистих речей та вантажів, регламентова-ні державою, її відповідними інституціями.

МИТО [ПОШЛИНА] - державний податок, що стягується з юридичних і фізичних осіб у разі здійснення між ними або між ними і державою певних дій. Встановлюється при укладанні орендних договорів, передаванні цінних паперів, оформленні в державних установах доручень тощо або при здійсненні комерційних операцій, при перевезенні товарів через державний кордон.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія