Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МЕХАНІЗАЦІЯ [МЕХАНИЗАЦИЯ] - 1. Один із основних напрямів вдосконалення ручної праці, розвитку науково-технічного прогре-су, який полягає в широкому впровадженні у господарство сучасної техніки і технології. 2. Застосування машин у промисловості, сільському господарстві, транспорті, вій-ськовій, адміністративній та іншій роботі; головний напрям розвитку техніки, що має важливий вплив на суспільство, його істо-рію, економічний і суспільний лад, культуру й психіку. М. заміняє працю людей машин-ною, скорочує час і кошти на виконання ро-біт, дає можливість використовувати нові й дешевші види енергії, прискорює виникнен-ня нових галузей виробництва і різновидів професій.

МЕХАНІЗМ [МЕХАНИЗМ] - 1. Пристрій, прилад, що здійснює ряд певних механічних вироб-ничих операцій. 2. Сукупність процесів, прийомів, методів, підходів. Здійснення пев-них дій задля досягнення мети.

МЕХАНІЗМ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ [МЕХАНИЗМ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ] - механізм підтримки стабільних валютних курсів. Він полягає в тому, що коли валютний курс кра-їни досягає верхньої або нижньої позначки законних меж, країна повинна втримати йо-го у цих межах, проводячи валютні Інтер-венції на ринку, купуючи або продаючи свою власну валюту за іноземну і (або) підвищую-чи чи знижуючи ставки процента. Якщо та-кі дії недостатні, країні необхідно змінити (девальвувати) свою валюту, встановлюючи новий паритет.

МЕХАНІЗМ ГРОШОВОЇ ТРАНСМІСІЇ [МЕХАНИЗМ ДЕНЕЖНОЙ ТРАНСМИССИИ] -ме-ханізм впливу зміни пропозиції грошей на рішення суб'єктів господарств, підприємств щодо обсягів витрат на товари і послуги.

МЕХАНІЗМ РИНКОВИЙ [МЕХАНИЗМ РЫНОЧНЫЙ] - система функціонування рин-ку, яка передбачає формування ринку, вибір механізмів ефективного впливу на еконо-мічні процеси, що відбуваються в суспіль-стві щодо створення, розподілу й реалізації суспільного продукту, динаміки цін, інвес-тиційних процесів, використання і відтво-рення робочої сили, вдосконалення ринко-вих процесів загалом.

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ (МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ] -спосіб організації управління суспільним виробництвом з притаманними йому формами, методами, засобами, що від-повідають кожній історичній епосі і кожно-му соціально-економічному устрою.

МЕЦЕНАТ [МЕЦЕНАТ] - 1. Політичний ді-яч Стародавнього Риму (І ст. до н.е.), який прославився покровительством поетам та художникам. 2. Покровитель, який надає з власних коштів безкорисно матеріальну до-помогу для розвитку науки і мистецтва, бла-годійник.

МЕЦЕНАТСТВО (МЕЦЕНАТСТВО] - благо-дійницька діяльність для збереження і при-множення різнобічних культурних та духов-них національних цінностей. Покровитель-ство (фінансова підтримка) розвиткові нау-ки, медицини, літератури, усіх видів мис-тецтв, книгодрукування тощо. Благодій-ність характерна багатьом поколінням ук-раїнців: князь Ярослав Мудрий піклувався наукою, освітою, зібрав багатющу бібліоте-ку європейського масштабу; гетьман П. Са-гайдачний був серед засновників Києво-Мо-гилянської академії, гетьман І. Мазепа опі-кувався розвитком шкіл в Україні; брати Те-рещенки будували лікарні, навчальні закла-ди, всіляко покровительствували художни-кам. Відомі меценати В. Симиренко, Є. Чи-каленко. У наш час серед знаних благодій-ників є підприємці, керівники фірм, визнач-ні діячі різних галузей як в Україні, так і за її межами.

МИЛЯ [МИЛЯ] - міра відстані, яка в різних країнах становить від 0,52 до 11,2 км. М. морська - довжина однієї мінути дути земного мериді-ана-1652 м.

МИНУЛА ПРАЦЯ [ПРОШЛЫЙ ТРУД] -уре-чевлена праця, втілена у засобах виробниц-тва і предметах споживання.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія