Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МЕТР [МЕТР] - 1. Учи-тель, вихователь. 2. Шаноблива назва лю-дини. видатної своїми знаннями, обдару-ванням, професіоналізмом.

МЕТР [МЕТР] - 1. Одиниця довжини в Міжнародній системі одиниць. Дорівнює 1650763,73 довжини хвилі світла, випромі-нюваного у вакуумі, що відповідає переходо-ві між рівнями 2р10 і 5d5 атома криптону 86. 2 .У складних словах відповідає поняттю "ви-мірювач" (напр., термометр).

МЕТРДОТЕЛЬ [МЕТРДОТЕЛЬ] - головний (старший) офіціанту ресторані.

МЕТРИКА [МЕТРИКА] - витяг з метричної книги про дату народження людини; свідоцтво про народження.

МЕТРИКАЛЬНІ КНИГИ [МЕТРИКАЛЬНЫЕ КНИГИ] -Див. Метричні книги.

МЕТРИЧНА СИСТЕМА МІР [МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МЕР] - система мір довжи-ни, площі, об'єму, ваги і місткості, що в її ос-нову покладено метр і кг, побудована на десятковій системі. Вироблена і введена у Франції (1795 р.), поширилася на інші кра-їни. Міжнародна метрична конвенція була підписана в Парижі 1875 р. представника-ми 18 держав, ут.ч. Росією та Австро-Угор-щиною. Попри це в Україні, як і в інших країнах колишньої Росії, М.с.м. була вве-дена тільки після 1917 р., а використання інших систем мір було заборонено урядом у 1927 р. Після Другої світової війни част-ково відновилися деякі старі міри ваги (напр., пуд), але пізніше їх відмінили. В Ук-раїні науково-дослідною і законодавчою метрологічною установою, що перевіряла міри, була Головна палата мір і ваги, за-снована у 1922 р. і ліквідована в 1930 р. На її базі у 1932 р. створено Харківський Ін-ститут мір і вимірювальних приладів. За-раз ця система є єдиною офіційною дер-жавною системою.

МЕТРИЧНІ КНИГИ [МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ] - записи актів громадянського стану- народження, смерті або шлюбу. Довгий час їх вели церкви, а потім громадські або дер-жавні установи. Витяг з М.к. називається "Свідоцтвом народження і хрещення" (смер-ті, шлюбу). М.к. в Україні введено з XVII ст, Церковні собори вимагали від священиків ретельного їх ведення. В царській Росії (з XVIII ст.), Австрії, а згодом і в Польщі існувала тільки церковна реєстрація актів грома-дянського стану; на Закарпатті і на україн-ських землях в Румунії церковні М.к. мали допоміжне значення поруч із записами уря-дових чиновників. В УРСР із відокремлен-ням церкви від держави церковні М.к. не мали чинності.

МЕТРІЯ [МЕТРИЯ] - у складних словах відповідає поняттю "вимірювання" (напр., геометрія).

МЕТРОЛОГІЯ [МЕТРОЛОГИЯ] - 1. Наука про вимірювання з високою точністю. Її зав-данням є встановлення систем одиниць ви-мірювання, створення і зберігання основ-них еталонів цих одиниць і забезпечення перевірки точності практичних вимірю-вань. 2. М. історична - розділ Історії, який вивчає системи мір та грошових розрахун-ків, що застосовувались у минулому.

МЕТРОПОЛІЯ [МЕТРОПОЛИЯ] - 1. У Стародавній Греції - місто - (поліс), головне щодо засно-ваних ним поселень в інших землях. 2. Наз-ва держави, що володіє колоніями.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія