Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МЕТОД ЦІНОУТВОРЕННЯ ВИТРАТНИЙ [МЕТОД ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ЗАТРАТНЫЙ] - метод, при використанні якого в ціну закладаються витрати виробництва.

МЕТОД ЦІНОУТВОРЕННЯ КОНТРАКТНИЙ [МЕТОД ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ КОНТРАКТНЫЙ] - рівень ціни обумовлю-ється контрактом.

МЕТОД ЦІНОУТВОРЕННЯ ПАРАМЕТРИЧНИЙ [МЕТОД ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКИИ] - розрахунок цін провадить-ся з урахуванням параметрів якості товару.

МЕТОД ЦІНОУТВОРЕННЯ РИНКОВИЙ [МЕТОД ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ РЫНОЧНЫЙ] - рівень цін, зумовлений попитом і пропозицією товару на ринку, показниками кон'юнктури.

МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ [МЕТОДЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ] - способи встановлен-ня цін на товари.

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ [МЕТОДЫ УПРАВЛЕННЯ] - способи впливу управляючої сис-теми на управлінські об'єкти громадської діяльності (суб'єкта на об'єкт). Розрізняють методи прямого і непрямого впливу, об'єк-тивні та суб'єктивні, формальні й нефор-мальні. Всі вони взаємопов'язані і взаємо-діють.

МЕТОДИЗМ [МЕТОДИЗМ] - принцип послідовності, який простежується в позиції наукового дослід-ника, в манері викладу. Послідовність у ви-кладі чогось, здобуття великого авторитету.

МЕТОДИКА [МЕТОДИКА] - 1. Конкретиза-ція методу, доведення його до чіткого опису способу здійснення розробок, розрахунків, прогнозів, оцінок кон'юнктури тощо. 2. Розділ теорії, науки, практичної педагогіки, що ви-вчає, узагальнює і складає правила і методи викладання певної науки, якогось навчаль-ного предмета. 3. Узагальнення досвіду, спо-собів, підходів, технологічних прийомів здійс-нення завдань, реалізації планів, програм.

МЕТОДОЛОГІЯ (МЕТОДОЛОГИЯ] - 1. Су-купність прийомів дослідження, що застосо-вуються у будь-якій науці. 2. Вчення про ме-тод наукового пізнання світу. Значення М. наукового пізнання зростає в сучасних умо-вах, що пов'язано з розвитком науки (фізи-ки, математики, кібернетики, екології, еко-номіки та ін.). Значного поширення набули метатеоретичні дослідження (метатеорія), які передбачають тісний зв'язок конкретних наукових досліджень з проблемами методо-логії. 3. Принципи побудови методів, їх на-укове узагальнення.

МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ (МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА] - сукупність загальних принци-пів, методів і способів керівництва економіч-ними процесами. М.а. включає й методи аналізу, тобто сукупність конкретних мето-дів, способів і прийомів економічних, техні-ко-економічних та економіко-математич-них розрахунків, необхідних для розробки окремих показників економічних процесів, їхньої координації, узгодження, передбачен-ня ймовірного розвитку.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія