Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МЕТОД МОРФОЛОГІЧНИЙ [МЕТОД МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ] -метод, розроблений ві-домим американським астрономом Ф. Цвінкі у 1942 р. Під морфологією розуміють структуру і форми об'єкта технічної творчості. Основні принципи методу: всебічний аналіз явища; проведення дослідження з самого початку і продовження його навіть тоді, коли всі вважають, що немає сенсу просувати-ся вперед; нічого не вважати неможливим до-ти, доки це не буде твердо доведено і всебіч-но аргументовано. Суть методу полягає в по-будові таблиць, які повинні охопити всі мис-лимі варіанти. М.м. був успішно викорис-таний Ф. Цвінкі для розв'язання технічних задач в американських ракетних розробках.

МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ [МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ] - Див. ЕКОНОМІЧНІ методи управління.

МЕТОД РАНЖИРУВАННЯ [МЕТОД РАНЖИРОВАНИЯ] - оцінка рек-лами споживачами або експертами, котрі присвоюють відповідне місце (ранг) кожно-му із запропонованих рекламних варіантів.

МЕТОД РЕАКТИВНОГО РЕАГУВАННЯ [МЕТОД РЕАКТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ] - метод управління, який базується на положенні про те, що кожна ситуація викликає виключно одну реакцію, напр., коли ситуація характеризується чіткими, притаман-ними лише їй причинно-наслідковими зв'яз-ками, що дає змогу легко формалізувати явите, подію і оперативно прийняти одноз-начне рішення.

МЕТОД СЕРЕДНЬОЇ ЦІНИ [МЕТОД СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ] - метод розрахунку вартості, витрат, що випливає з середньої ціни одиниці товару, продукції, помноженої на кіль-кість одиниць.

МЕТОД СИНЕКТИКА [МЕТОД СИНЕКТИКА] - метод, розроблений Вільямом Гор-доном. На його думку, існують два види ме-ханізмів творчості: поопераційні процеси. (некеровані) - інтуїція, натхнення тощо; операційні - використання різних видів аналогій. Застосування різних видів анало-гій забезпечує підвищення ефективності творчості, створює сприятливі умови для виявлення неопераційних механізмів. Ана-логія є робочим механізмом для вироблення нового погляду на задачу: 1} пряма аналогія-будь-яка аналогія; 2) особиста-спроба по-глянути на задачу, ототожнюючи себе з об'єктом і увійшовши в його образ; 3) симво-лічна - знаходження короткого символіч-ного опису задачі чи об'єкта; 4) фантастич-на-викладання задачі в термінах і понят-тях казок, міфів, легенд.

МЕТОД СИРОВИННИХ БАЛАНСІВ (МЕТОД СЫРЬЕВЫХ БАЛАНСОВ] - зіставлення об-сягів відходів виробництва із здатністю нав-колишнього середовища абсорбціювати ці відходи. Спрямований на охорону навко-лишнього середовища.

МЕТОД УМОВНИХ ОДИНИЦЬ [МЕТОД УСЛОВНЫХ ЕДИНИЦ] - спосіб вираження загальної кількості одиниць, продукції чи робіт кількох видів в одиницях одного виду, прийнятих за умовні. За цим методом різні натуральні (фізичні) одиниці переводять у порівнюваний вид і визначають загальний їх обсяг в умовно-натуральному вигляді. Співвідношення порівнюваних ознак різних натуральних одиниць визначають коефіці-єнтами, за допомогою яких кількість кожно-го виду продукції виражається в умовних одиницях. Умовні вимірники застосовують в обліку продукції промисловості, де, напр., вироблені консервні банки різної місткості переводяться в умовні місткістю 353,4 см3, видипалива-вумовні7000ккал/кг, мило- в умовне 40%. У поліграфічній промисловос-ті обсяг друкованого твору виражають в обліково-видавничих аркушах (40 000 дру-кованих знаків). Умовні вимірники засто-совують і в інших галузях. Найчастіше їх використовують при економічних та статис-тичних розрахунках.

МЕТОД ФІФО [МЕТОД ФИФО] - 1. Метод бухгалтерсько-го обліку товарних запасів, згідно з яким во-ни фіксуються в грошовому виразі за ціна-ми першої партії цих товарів. 2. Метод роз-рахунку процентів за вкладами при достро-ковому вилученні з банку частини їх. Пе-редбачається, що розрахунок проводиться з першої суми, прийнятої на вклад.

МЕТОД ЦІНОУТВОРЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИЙ [МЕТОД ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ] -метод, заяким вста-новлення цін відбувається адміністратив-ним шляхом.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія