Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МЕТОД ВИЛУЧЕННЯ ТА ІН'ЄКЦІЙ [МЕТОД ИЗЬЯТИЙ И ИНЬЕКЦИЙ] - визначення рівновагового чистого національного продукту шляхом встановлення величини його обсягу, за якого розмір вилучення дорівнює розміру ін'єкцій. Ін'єкції - додаткові інвестиції в економіку, вилучення-відплив капіталу.

МЕТОД "ВИТРАТИ-ВИПУСК" [МЕТОД "ЗАТРАТЫ-ВЫПУСК"] - метод зіставлення ви-трат на виробництво продукції і її випуск, що використовується в моделях типу міжгалу-зевого балансу.

МЕТОД ВПЛИВУ [МЕТОД ВОЗДЕЙСТВИЯ] - метод управління дисциплінарного, розпо-рядчого та організаційно-стабілізуючого ха-рактеру. Див. також Адміністративні методи управління.

МЕТОД ДЕЛЬФІ [МЕТОД ДЕЛЬФИ] - метод швидкого прийняття рішень, використовується при експертному прогнозуванні.

МЕТОД ДЕЛЬФІ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК [МЕТОД ДЕЛЬФИ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕ-НОК] - прогнозування шляхом організації одержання і математичної обробки експер-тних оцінок можливого розвитку тих чи ін-ших економічних явищ, тенденцій, кон'юн-ктури ринку тощо.

МЕТОД ДЕЛЬФІ МОЗКОВОГО ШТУРМУ [МЕТОД ДЕЛЬФИ МОЗГОВОГО ШТУРМА] - психологічний метод, автором якого є Алекс Осборн. В основі методу - чітка думка: процес генерування ідей необхідно відокре-мити від процесу їх оцінки. Осборн запропо-нував вести генерування ідей в умовах, коли критика заборонена; навпаки, всіляко зао-хочується кожна ідея, навіть жартівлива та явно безглузда. Для цього відбирають неве-лику і за можливості різнорідну групу (6-8 осіб) "генераторів ідей". Висловлені ідеї за-писуються на магнітофон чи стенографу-ються. Одержаний матеріал віддають групі експертів для оцінки і відбирання перспек-тивних ідей. Успіх проведення засідання за цим методом значною мірою залежить від її керівника, який повинен уміти вести засі-дання згідно з визначеними правилами, во-лодіти необхідними прийомами, вміти зада-вати питання, підказувати чи уточняти по-дані ідеї тощо. Мозковий штурм допомагає розв'язувати організаційні, рекламні, не-складні технічні задачі, а складні технічні задачі мозковому штурму не піддаються.

МЕТОД ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ [МЕТОД ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ] - Див. Економічні методи уп-равління.

МЕТОД КРИТИЧНОГО ШЛЯХУ [МЕТОД КРИТИЧЕСКОГО ПУТИ] - прийняття рі-шень у процесі проектування, планування, виходячи з тривалості найдовших критич-них відрізків у сітьовому графіку робіт.

МЕТОД ЛІФО [МЕТОД ЛИФО] - Див. Ліфо.

МЕТОД МОМЕНТНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ [МЕТОД МОМЕНТНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ] - спосіб реєстрування фактів на певну дату або момент. Моментні спостереження здій-снюють тоді, коли досліджуване явище не характеризується швидкими змінами. Напр., зміни у складі населення, у розподілі його за соціальними ознаками, статтю, ві-ком та ін. Вони можуть бути добре відобра-жені при повторенні перепису населення через більш-менш тривалі проміжки часу. Класичними взірцями моментних спостере-жень є й такі переписи, за яких усі статис-тичні одиниці об'єкта спостереження реєс-труються за станом на встановлену дату і годину, так званий критичний момент пере-пису. Моментні спостереження дають вихід-ні дані для обчислень, які провадяться на підставі поточного спостереження, вони уточнюють і доповнюють поточне спостере-ження, яке не можна проводити за такою широкою програмою, як моментне. Тому показники, що не охоплені поточним облі-ком, реєструються під час моментних спос-тережень.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія