Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МЕРТВА ТОЧКА (МЕРТВАЯ ТОЧКА] - рі-вень виробництва, за якого підприємство здатне відшкодувати всі витрати і починає одержувати прибуток. М.т. є рівнем випус-ку продукції, що характеризує мінімально допустимий поріг активності підприємства, фірми.

МЕТА [ЦЕЛЬ] - 1. Умова угоди, за якою її учасники ділять порівну прибутки і збитки. 2. Угода, що пе-редбачає поділ витрат і ризику навпіл. 3. Ба-жання досягти чогось, здійснити намір.

МЕТАІНФОРМАЦІЯ [МЕТАИНФОРМАЦИЯ] - інформація про способи і методи перероб-ки інформації або про те, де знайти інформа-цію. Напр., у бібліотеках каталог являє со-бою метаінформацію стосовно інформації, що міститься у книгах.

МЕТАЛЕВА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ [МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ДЕНЕГ] - теорія, згідно з якою гроші ототожнюються з дорогоцінни-ми металами, використаними для їх виго-товлення.

МЕТАЛЕВИЙ ГРОШОВИЙ СТАНДАРТ [МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЕНЕЖНЫЙ СТАНДАРТ] - благородні метали (золото, срібло, окремі метали іридієво-платинової групи - пала-дій, іридій, осмій та ін.), що становлять знач-ну частину валютних резервів країн. Золото і срібло історично виконують роль еквіва-лентного грошового товару.

МЕТАМОВА [МЕТАЯЗЫК] - мова, що вико-ристовується для описання інших мов.

МЕТАПРОГРАМА [МЕТАПРОГРАММА] - програма, яка опрацьовує інші програми, маніпулюючи ними як об'єктами даних. Усі комп'ютери є метапрограмами.

МЕТАФАЙЛ [МЕТАФАЙЛ] - файл, що вико-ристовується в графічних системах для дов-готермінового збереження і передачі гра-фічної інформації.

МЕТОД [МЕТОД] - 1. Спосіб досягнення мети, цілі, програми, плану завдяки впоряд-кованій певним чином діяльності. 2. Спосіб пізнання дійсності та відтворення її у мис-ленні. Свідоме застосування науково обґрун-тованих М. є суттєвою умовою отримання нових знань. У процесі розвитку пізнання утворились такі загальні принципи науко-вого мислення: індукція, дедукція, аналіз і синтез, аналогія, порівняння, інтерполяція, експеримент, екстраполяція, спостережен-ня, прогнозування та ін. В основі всіх мето-дів пізнання лежать об'єктивні закони дій-сності. Тому М. безроздільно пов'язаний з те-орією. Існують спеціальні М. конкретних наук, бо вони вивчають і досліджують свої специфічні предмети.

МЕТОД АНАЛОГІЙ [МЕТОД АНАЛОГИЙ] - метод управління, що ґрунтується на вико-ристанні наявного досвіду вирішення подібних управлінських ситуацій. Ефективність використання М.а. залежить від завчасного пошуку аналогічної ситуації, тобто від наявності відомостей про досвід даного та інших суб'єктів підприємництва і нагрома-дження інформаційного потенціалу підприємницької діяльності шляхом збору та ана-лізу інформації, що надходить із зовнішньо-го та внутрішнього середовища.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія