Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МЕНЮ [МЕНЮ] - 1. Перелік страв з указанням ціни, що пропону-ються споживачеві у підприємствах громад-ського харчування (їдальнях, ресторанах, ка-фе та ін.). 2. Програми або функції, що про-понуються користувачеві на вибір. 3. Пере-носно-перелік дій, операцій, послуг, що на-даються сервісними та інформаційними службами. 4. Список варіантів на екрані дисп-лею, що дозволяє оператору задати наступну дію за вибраним варіантом на терміналі,

МЕР [МЭР] - виборна особа, яка очолює міські органи самоврядування. В Україні - місь-кий голова.

МЕРЧАНДАЙЗИНГ [МЕРЧАНДАЙЗИНГ] - підготовка до продажу товарів у роздрібній торговельній мережі: розміщення товару в торговому залі, оформлення вітрин, прилавків тощо.

МЕРЕЖА ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ [СЕТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ] - сукупність ланцюгів пе-редачі даних і комутуючих приладів, що дає змогу здійснювати взаємне сполучення при-кінцевого пристрою даних.

МЕРІЯ [МЕРИЯ] - 1. Муніципальне місцеве самовряду-вання, очолюване мером (в Україні - місь-ким головою). 2. Будинок муніципального управління.

МЕРКАНТИЛІЗМ [МЕРКАНТИЛИЗМ] - один з підхо-дів міжнародної торгівлі, який активно зас-тосовувався у ХV-ХVIII ст. і передбачав контроль міжнародної торгівлі та руху фак-торів для забезпечення "сприятливого тор-говельного балансу" (перевага експорту над імпортом), що приносило б платежі у золоті та сріблі. З початку XIX ст. домінуючим став принцип порівняльної переваги, який на сьогодні є єдиним обґрунтованим інтелекту-альним чинником формування торговель-ної політики. Основоположником теорії аб-солютної переваги є А. Сміт.

МЕРКАНТИЛЬНИЙ [МЕРКАНТИЛЬНЫЙ] - 1. Торговельний, комерційний, під-приємливий. 2. Переносно-комерційний, корисливий, гендлярський, той, що ставить свої корисливі матеріальні вигоди понад усе.

МЕРКАНТИЛЬНІСТЬ (МЕРКАНТИЛЬНОСТЬ] - 1. Надзвичайна, дріб'язкова ощад-ливість. 2. Переносно - своєкорисливість, гендлярство, пов'язане з матеріальною ви-годою.

МЕРТВА КОМІСІЯ ["МЕРТВАЯ КОМИССИЯ"] - плата за зафрахтовані, але не вико-ристані місця на судні.

МЕРТВА РЕНТА ["МЕРТВАЯ РЕНТА] - орендна оплата, внесена за невикористану нерухомість.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія