Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МЕМОРАНДУМ КОМПАНІЇ [МЕМОРАНДУМ КОМПАНИИ] - документ, що приймається установчими зборами акціонерних компа-ній у Великобританії та США і визначає зов-нішні відносини компанії, цілі, умови фун-кціонування.

МЕМОРІАЛ [МЕМОРИАЛ] - 1. Меморіально-скульп-турний комплекс, що увічнює пам'ять ви-датних подій або людей. 2. Пам'ятна книга. 3. Бухгалтерська книга для запису щоден-них господарських операцінг.

МЕМОРІЯ [МЕМОРИЯ] - витяг, запис з коротким викладом суті (змісту) справи (документа).

МЕНЕДЖЕР [МЕНЕДЖЕР] - професійний керуючий, який має спеціальну підготовку з питань підприємницької діяльності в еко-номіці, праві, соціальній психології, мене-джменті і володіє певними трудовими на-вичками. Належить до керівного складу фірм, компаній, фінансових установ, банків, культурологічного бізнесу, наділяється пев-ною виконавчою владою, не обов'язково бу-дучи власником чи акціонером цих установ.

МЕНЕДЖЕРИЗМ (МЕНЕДЖЕРИЗМ] - на-ука про управління виробництвом, підпри-ємством, фінансами, культурологічним біз-несом. Методи, засоби, принципи сучасно-го менеджменту.

МЕНЕДЖМЕНТ [МЕНЕДЖМЕНТ] - 1. Су-купність принципів, методів, засобів, фун-кцій і форм управління організаціями, уста-новами з метою реалізації стратегічних пла-нів, досягнення ефективності виробництва 1 збільшення прибутку. 2. Керівництво під-приємством (фірмою).

МЕНЕДЖМЕНТ МАРКЕТИНГУ [МЕНЕДЖМЕНТ МАРКЕТИНГА] - організована коорди-наційна система планування, управління і контролю усіх маркетингових операцій, по-чинаючи від розробки концепції, гіпотези, постановки завдань маркетингу, складання програми і стратегії маркетингу, включаю-чи визначення шляхів і засобів її реалізації, закріплення за цими програмами, її скла-довими виконавчого персоналу, а також су-первайзинг маркетингових операцій і конт-роль за ходом виконання.

МЕНЕДЖМЕНТ СТРАТЕГІЧНИЙ [МЕНЕДЖМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ] - система заходів управлінської діяльності фірми, кор-порації з розробки концепцій, довгостроко-вих програм, визначення політики, такти-ки, орієнтирів, шляхів та засобів щодо зміц-нення позицій на ринку, досягнення зрос-тання ефективності.

МЕНЕДЖМЕНТ ФІНАНСОВИЙ [МЕНЕДЖМЕНТ ФИНАНСОВЫЙ] - система ком-плексного управління фінансовими ресур-сами організацій, фірм, починаючи від ви-значення схем фінансової структури, її скла-ду, обсягів, фінансових коштів; виявлення основних і альтернативних джерел надхо-дження фінансових ресурсів, оцінки їхньої структури, включаючи вибір механізмів, їх ефективний розподіл, реалізацію та вико-ристання.

МЕНЕДЖМЕНТ ЦІЛЬОВИЙ [МЕНЕДЖМЕНТ ЦЕЛЕВОЙ] - система управлін-ських рішень, заходів щодо визначення ви-робничих завдань, програм для окремих структур фірми, певних виконавців, не вда-ючись до дрібних деталей технічних, техно-логічних рішень. Цей метод дещо супере-чить прямому чи командному менеджменту коли виконавці нижчого рівня управління одержують детальні, часом дріб'язкові. Інст-рукції щодо їхніх дій у конкретній ситуації.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія