Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МЕДАЛЬЄР [МЕДАЛЬЕР] - гравер, який виготовляє печатки, штампи медалей, відзнак тощо.

МЕДЖЛІС [МЕДЖЛИС] (араб. - збори, рада) - 1. Парламент у Туреччині. 2. Нижня палата парламенту в Ірані. 3. Народний М. - парламент у Мальдівській республіці. 4. Ви-борна рада кримськотатарського населення України.

МЕДІАЦІЯ [МЕДИАЦИЯ] - у міжнародному праві один із засобів мирного розв'язання міжнародних суперечностей, спорів за учас-тю третьої держави. Третя держава може брати участь у переговорах на прохання обох чи однієї із заінтересованих країн або з ініціативи самої третьої держави, організа-цій, органів і навіть окремих осіб. Дії третьої держави можуть мати досить активний ха-рактер, а саме: вона має право рекомендува-ти умови розв'язання проблем, суперечнос-тей, по суті вести з приводу цього перего-вори із заінтересованими країнами.

МЕДІО [МЕДИО] - термін виконання біржових опера-цій, який припадає на середину місяця (на 15 число).

МЕДРЕСЕ [МЕДРЕСЕ] - серед-ня і вища релігійна школа у мусульман у кра-їнах Близького й Середнього Сходу.

МЕЖА ВИРОБНИЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ [ГРАНИЦА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ] - графік у вигляді кривої, що показує граничні виробничі можливості економічного суб'єкта.

МЕЖА ЦІН [ПОТОЛОК ЦЕН] - законодав-че встановлений максимальний рівень цін на товари й послуги. Встановлюється з ме-тою обмеження зростання цін і підвищення купівельної спроможності низькоприбутко-вих категорій населення.

МЕЛІОРАТИВНИЙ КАДАСТР (МЕЛИОРАТИВНЫЙ КАДАСТР] - сукупність даних про кількісний і якісний облік стану й викорис-тання зрошуваних і осушених земель та всіх основних фондів меліоративного призна-чення. Містить техніко-економічну доку-ментацію, відомості про розмір задіяних в меліорацію капіталовкладень, ефективність їх використання.

МЕЛІОРАТИВНІ БАНКИ [МЕЛИОРАТИВНЫЕ БАНКИ] - спеціалізовані банки, що здійснюють банківські операції, пов'яза-ні з кредитуванням великомасштабних, часом міждержавних, меліоративних про-ектів.

МЕЛОН [МЕЛОН] - сума надзвичайно ви-соких прибутків, призначена для розподілу.

МЕМОРАНДУМ (МЕМОРАНДУМ] - 1. За-ява, лист, звернення з приводу особливо важливих питань. 2. У міжнародних відно-синах-дипломатичне офіційне звернення уряду однієї країни до уряду іншої з викла-дом поглядів стосовно важливих питань міжнародних відносин. 3. При страхуванні- перелік випадків, за які страховик не бере на себе зобов'язання відшкодувати збитки.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія