Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

Футболки и бейсболки с логотипом www.изготовление-футболок.рф.
 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МАТРИЧНИЙ МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ [МАТРИЧНЫЙ МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ] - метод прогнозування, що ґрунтується на матричній інтерпретації експер-тних оцінок зв'язків окремих аспектів.

МАФІЯ [МАФИЯ] - організова-на групова злочинність; злочинні групи, пов'язані між собою. М„ як правило, одер-жує підтримку корумпованих державних чиновників.

МАШИННА ГРАФІКА [МАШИННАЯ ГРАФИКА] -введення, виведення, відображен-ня, перетворення і редагування графічних об'єктів під управлінням ЕОМ. У режимі гра-фічного виводу відображається різна інфор-мація - від простих гістограм та інших гра-фіків до складних карт і технічних креслень. Комп'ютер може здійснювати маніпуляцію інформацією, напр., вирівнювати лінії, пере-міщувати або стирати задані параметри, змінювати масштаб зображення.

МАШИННА КОМАНДА [МАШИННАЯ КОМАНДА] - описування операції (елементар-на частина програми), яку повинна викона-ти ЕОМ. Містить код операції, можливо опе-ранди. Команди поділяються на арифме-тичні. логічні і команди вводу-виводу.

МАШИННА МОВА [МАШИННЫЙ ЯЗЫК] - мова програмування, призначена для пред-ставлення програм у формі послідовності машинних команд.

МАШИННИЙ НОСІЙ [МАШИННЫЙ НОСИТЕЛЬ] - магнітна стрічка, магнітний диск, на які переносять дані документа з метою наступної обробки інформації.

МАШИННИЙ ПЕРЕКЛАД [МАШИННЫЙ ПЕРЕВОД] - переклад за допомогою ЕОМ з однієї природної мови на іншу. Розрізняють прямий М.п. і М.п.за допомогою мови-посе-редника.

МАШИННИЙ ЧАС [МАШИННОЕ ВРЕМЯ] -1. Інтервал часу, протягом якого обчислю-вальна система або термінал у системі роз-поділу часу використовується даним корис-тувачем. 2. Час роботи центрального проце-сора.

МАШИНО-ГОДИНА [МАШИНО-ЧАС] - по-казник часу, протягом якого машину (вер-стат, агрегат, апарат) використовують у да-ному виробничому процесі. МБРР [МБРР] - Міжнародний Банк ре-конструкції і розвитку (інша назва - Всес-вітній банк) - міжнародна кредитна орга-нізація, що є спеціалізованою фінансовою установою Організації Об'єднаних Націй. Надає довгострокові кредити за відносно низькими ставками (10% річних) держав-ним і приватним підприємствам при наяв-ності гарантій їхніх урядів, направляє кре-дити у країни, що розвиваються, і в ре-гіональні банки для подальшого розподілу. МБРР заснований у 1945 р., членами його можуть бути країни - члени Міжнародного валютного фонду (МВФ).

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія