Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МАТЕРІАЛЬНІ ЦІННОСТІ [МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ] - уречевлені цінності у вигляді майна, предметів, товарів.

МАТЕРІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА [МАТЕРИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО] - працівник, якому за характером його ро-боти довірено грошові або товарні цінності і на якого на підставі укладеного письмово-го договору покладено певну матеріальну відповідальність за збитки, заподіяні під-приємству, організації чи установі з його ви-ни. Повну матеріальну відповідальність по-кладено на касирів, працівників роздрібної торгівлі, окремих працівників зв'язку, де-яких категорій бібліотечних працівників, яким передано під звіт для зберігання або для іншої мети товарні цінності. Матеріаль-на відповідальність покладається 1 на праців-ників, винних у недостачі й наднорматив-них втратах дорогоцінних металів, каменів та інших валютних цінностей. Матеріально відповідальними вважаються також особи, які з адміністрацією підприємства, установи чи організації уклали письмовий договір про повну матеріальну відповідальність,- заві-дувачі крамниць, агенти, які виконують гро-шові й товарні операції, гардеробники та ін. Матеріально відповідальними є також водії, які здійснюють централізовану доставку ма-теріалів і устаткування, завідувачі ательє, майстерень, цехів, пунктів прокатів і прий-мальних пунктів, якщо вони виконують функції приймальників або касирів.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА [МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА] - сукуп-ність матеріальних речових елементів, засо-бів виробництва, технологій, енергетичне за-безпечення, які використовуються і можуть бути використані у виробничих процесах.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ВИРОБНИЦТВА [МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОИЗВОДСТВА] -для підприємств це поняття означає виробничі площі, устат-кування, енергоозброєність, забезпеченість матеріальними ресурсами, рівень технології виробничих процесів, організацію праці, ви-користання досягнень науки у виготовленні продукції.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЕКОНОМІКИ [МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ЭКОНОМИКИ] - поняття, що включає галузеву структуру народного господарства з вирізненням основних і допоміжних галу-зей, оснащеність їх засобами виробництва, технологічними способами поєднання лю-дини і техніки, енергоозброєність, організа-цію праці, використання досягнень науки. МАТРИКУЛ [МАТРИКУЛ] - 1. Офіційний список людей, які належать до певної групи, складеної за пев-ними ознаками, інтересами (напр., список присяжних на суді. список ліцеїстів). 2. За-лікова книжка студента.

МАТРИЦЯ СІТКОВА [МАТРИЦА СЕТЕВАЯ] - графічне зображення процесу підготовки, прийняття і реалізації рішень, де операції, виконання яких необхідне для досягнення кінцевої мети, показані в певній технологіч-ній послідовності і взаємозалежності. М.с. суміщається з календарно-масштабною сіт-кою часу, що має горизонтальні коридори (підрозділи) і вертикальні коридори (окремі операції).

МАТРИЦЯ ФУНКЦІОНАЛЬНА [МАТРИЦА ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ] - один із важливих інструментів організаційного проектуван-ня, що має форму таблиці і призначений для розмежування обов'язків і прав в апараті управління. Вертикальні графи містять формування функцій (обов'язків), а горизон-тальні графи стають пунктами перетину відповідних посадових осіб і підрозділів.

МАТРИЧНА МОДЕЛЬ [МАТРИЧНАЯ МОДЕЛЬ] - математична модель, представле-на у формі таблиці, матриці.

МАТРИЧНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ [МАТРИЧНАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ] - структура, побудована за функціональним принципом; вона передбачає, що за кожною службою закріплено певні функції (роботи, проекти, обов'язки).

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія