Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МАТЕРІАЛОЄМНІСТЬ [МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ] - витрата (вміст) матеріалів у розрахунку на натуральну одиницю або на гривню вартості виготовленої продукції. Вимірюється у фізичних одиницях, грошовому виразі або у відсотках, які становлять вартість матеріалів у загальних витратах виробництва продукції, у собівартості.

МАТЕРІАЛОЄМНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ [МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ ПРОДУКЦИИ] - відно-шення матеріальних витрат (сировини, ма-теріалів тощо), використаних на виготов-лення продукції (виконання робіт), до її вар-тості.

МАТЕРІАЛОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ [МАТЕРИАЛОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ] -технологічні процеси, що дають змо-гу зменшувати витрати матеріалів, знижу-вати матеріалоємність виробів. Безвідходні технології забезпечують одержання продук-ції при повному використанні сировини й матеріалів, а маловідхідні -при мінімаль-них відходах.

МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ] - обов'язок працівників відшкодувати повністю або частково збитки, заподіяні підприємству, установі або організації, з якими вони перебувають у трудових відносинах.

МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА [МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ] - речова або грошова допо-мога, надана працівникам підприємств, ус-танов або іншим особам, що не передбачає повернення.

МАТЕРІАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО [МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО] -виробництво. безпосередньо пов'язане з виготовленням матеріальних цінностей або з наданням ма-теріальних послуг: перевезення вантажів, виконання будівельних, монтажних, ремон-тних, земельних робіт.

МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ (МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ] - сукуп-ність економічних форм і методів, що фор-мують мотиви трудової діяльності людини і її ставлення до праці, зацікавленість у ре-зультатах праці; матеріальні стимули, пов'-язані з кількістю праці, професіоналізмом, ставленням до праці. До М.с. належать: під-вищення рівня грошової оплати праці, одер-жання додаткової винагороди за працю та інші стимули (подарунки, пільги тощо).

МАТЕРІАЛЬНИЙ ОБЛІК [МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЧЕТ] - облік руху матеріалів на складах і використання їх у виробництві.

МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ (МАТЕРИАЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ] - частина витрат виробниц-тва, куди входять витрати на сировину, ос-новні та допоміжні матеріали, паливо, енер-гію та інші види витрат, прирівняні до мате-ріальних. М.в. є частиною собівартості про-дукції.

МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ [МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ] - економічні ресурси в ма-теріально-речовій формі.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія