Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МАСШТАБ [МАСШТАБ] - 1. Від-ношення довжини ліній на кресленику, пла-ні або карті до довжини відповідних ліній в натурі. Таке відношення називається число-вим М. Він показує ступінь збільшення або зменшення зображуваного об'єкта. 2. Пе-реносно - мірило, відносна величина чого-небудь.

МАСШТАБ, ВІДХИЛЕНЬ [МАСШТАБ ОТКЛОНЕНИЙ] - припустима величина, різ-ниця між реальними результатами і зазда-легідь наміченими.

МАСШТАБ ЦІН [МАСШТАБ ЦЕН] - грошо-ва одиниця, що містить певну фіксовану ва-гу грошового металу (золота) й служить для визначення цін усіх товарів. У товарному виробництві гроші є засобом обміну продук-тами праці, тобто виконують функцію міри вартості. Для того щоб усі товари, різні за вартістю, можна було порівняти при обміні, кожний з них прирівнюється до відповідної (за вартістю) кількості одного товару - зо-лота. Тому виникла технічна потреба зво-дити вартості товарів до певної вагової кіль-кості золота як одиниці виміру. Цю одиницю в кожній державі фіксує уряд. У різних країнах внутрішній М.ц. неоднаковий. Коли грошові метали (золото, срібло, мідь) почали відігравати роль грошей, грошовий мас-штаб їх збігався з ваговим М.ц. У подаль-шому М.ц. поступово відокремився від ва-гового масштабу. Це було зумовлене різними причинами, зокрема й зменшенням уряда-ми вагового вмісту грошової одиниці при збереженні її назви.

МАТЕМАТИЗАЦІЯ [МАТЕМАТИЗАЦИЯ] - впровадження математичних методів в інші науки, сфери діяльності людини, галузі знання (нопр., М. економіки).

МАТЕРИНСЬКА КОМПАНІЯ [МАТЕРИНСКАЯ КОМПАНИЯ] - компанія, що володіє контрольним пакетом акцій. Має повнова-ження управляти своїми дочірніми компані-ями, філіями.

МАТЕРІАЛИ [МАТЕРИАЛЫ] - матеріальна сутність, одержана з природної сировини шляхом її обробки, яка використовується у виробництві при виготовленні продукції або при перетворенні в іншу матеріальну сут-ність,

МАТЕРІАЛИ В ДОРОЗІ [МАТЕРИАЛЫ В ПУТИ] - матеріали, що прийняті до оплати, але ще не надійшли на склад одержувача; стат-тя активу бухгалтерського балансу.

МАТЕРІАЛИ ДОПОМІЖНІ [МАТЕРИАЛЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ] - матеріальні ре-сурси, які сприяють процесу праці або в про-цесі виробництва приєднуються до матері-алів основних.

МАТЕРІАЛИ ОСНОВНІ [МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫЕ] - матеріальні ресурси, які утво-рюють основу продукту при його виготов-ленні. Нопр., речовою основою при виготов-ленні тракторів є прокат чорних металів, взуття - шкіра, автомобільних шин - гу-ма. М.о. включають: сировину, тобто почат-кові матеріали (руда для виплавлення ча-вуну, з якого виготовляють прокат чорних металів); матеріали, що після технологічно-го оброблення без зміни входять до складу виготовлюваної продукції (прокат чорних металів, з якого виробляють деталі); матері-али, які утворюються в процесі виробництва внаслідок поєднання кількох матеріалів між собою (волокно з бавовни і штапелю для ви-готовлення пряжі); матеріали, що їх вико-ристовують у виробництві без попередньо-го оброблення наданому підприємстві (куп-лені деталі, напівфабрикати й комплектні вироби або одержані з інших підприємств за кооперацією).

МАТЕРІАЛІСТ (МАТЕРИАЛИСТ] - 1. Прибічник матеріалістичної ідеології. 2. Переносно-той, хто оцінює все з огляду на матеріальні вигоди для себе осо-бисто.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія