Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МАРКЕТИНГОВИЙ ПЛАН ТАКТИЧНИЙ [МАРКЕТИНГОВИЙ ПЛАН ТАКГИЧЕСКИЙ] - спланована система дій з орієнтацією на ви-рішення найближчих поточних завдань розвитку фірми. Містить характеристику методів і засобів інструментарію для реалі-зації плану, включаючи рекламу, канали та обсяги розподілу продукції, політику цін, рі-вень торговельного обслуговування, сервіс-них послуг, канали фінансування і джерела надходження прибутків, надання додатко-вих послуг, координації дій щодо активізації торгівлі, формування попиту.

МАРКЕТМЕЙКЕР [МАРКЕТМЕЙКЕР] - висококваліфікова-ний працівник фондової біржі, менеджер рин-ку цінних паперів. Вивчає тенденції, що скла-лися на фондовому ринку, оцінює надійність цінних паперів, очікувану прибутковість, інформує про курс ціни, дивіденди тощо.

МАРКІТАНТ [МАРКИТАНТ] - іс-торичний термін. що означає: дрібний тор-говець продуктами харчування і предмета-ми солдатського вжитку який супроводжу-вав армію під час походу. Жінка у цій ролі називалась .маркітанткою.

МАРКІРУВАННЯ, МАРКУВАННЯ [МАРКИРОВАНИЕ, МАРКИРОВКА] - умовні позначен-ня на товарах або на їх упаковці, що містять інформаційні дані про цей товар (написи, заводські знаки (марки), малюнки, що їх на-носять на вироби, тару або упаковку товару). Марка, як правило, містить назву підприєм-ства-виробника, його адресу, дату виготов-лення продукції, її якість, серію, артикул, способи вживання, рекомендації тощо. М. застосовують для нанесення на заготовки, деталі, вузли машин, моделі, шаблони. Ін-струменти, прилади, матеріали присвоєних їм індексів або номерів для зазначення їх комплектності, порядку складання стичних поверхонь, для умовних позначень марок матеріалів тощо. В електротехніці, зв'язку, електроніці, автоматиці, телемеханіці мар-ку наносять цифрами або умовними позна-ченнями на апарати, прилади, корпуси ма-шин, на клеми монтажних одиниць, на трансформатори, щити, пульти керування. На графічні, монтажні та інші схеми марку наносять умовними позначеннями, прий-нятими в електротехніці та відповідних га-лузях промисловості.

МАРКО [МАРКО] - визначен-ня вартості монети за її вагою, а не за номі-налом.

МАРОЧНИЙ ПРОДУКТ [МАРОЧНЫЙ ПРОДУКТ] - продукт, що має стійкий показник вищого гатунку (напр., марочне вино).

МАРОЧНИЙ ТОВАР (МАРОЧНЫЙ ТОВАР] - товар, який протягом тривалого часу утри-мує ознаки найвищої якості.

МАРШРУТ [МАРШРУТ] - 1. За-здалегідь намічений або встановлений шлях руху людей, транспортних засобів. 2. Заліз-ничний потяг (вантажні судна та ін.), який іде до станції призначення без зміни складу. 3. Смуга місцевості, яку знімають окомірне. 4. Послідовність операцій при прокладанні труб, дроту тощо.

МАРШРУТНИЙ ЛИСТ [МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ] - 1-У промисловості - документ для обліку виготовленої продукції та руху партії деталей, що їх обробляють при операціях. Застосовується у серійному виробництві. Його виписують на партію деталей або на-півфабрикатів, і він супроводить її від почат-ку до кінця обробки. М.л. містить норматив-ні дані та відомості про фактичний рух об-робки деталей із зазначенням технологічно-го маршруту та про виробіток працівників у кожній операції. Дані М.л. використовують при нарахуванні робітникам заробітної пла-ти. 2. На транспорті - документ, за яким обліковують роботу локомотивів, автотран-спорту, витрати, палива, електроенергії, ма-теріалів, робочого часу (нормативні й фак-тичні дані). Використовують при нараху-ванні заробітної плати локомотивним бри-гадам, водіям та ін.

МАСА [МАССА] - кількість товару (товарна маса), грошей (грошова маса).

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія