Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МАРКЕТИНГОВА СИСТЕМА ВЗАЄМОДІЇ [МАРКЕТИНГОВАЯ СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ] - формування унікальних програм діяльності фірми, (компанії). Вклю-чає в себе діючі структури самої фірми і всіх зацікавлених у діяльності фірми: найманих працівників та інші структури, споживачів, постачальників, дистрибуторів, роздрібних торговців, рекламних агентів, консалтинго-ві установи, фінансово-кредитні установи, транспортні організації і всіх тих, з ким фір-ма встановила взаємовигідні стосунки.

МАРКЕТИНГОВА СЛУЖБА ПІДПРИЄМСТВА [МАРКЕТИНГОВАЯ СЛУЖБА ПРЕДПРИЯТИЯ] - спеціальний підрозділ, який здійснює свою діяльність на основі принци-пів і методів маркетингу з метою комплек-сного вивчення ринку, забезпечення стійкої реалізації товару, ринкової орієнтації вироб-ництва і проектно-конструкторських робіт.

МАРКЕТИНГОВА СПРОМОЖНІСТЬ (МАРКЕТИНГОВАЯ СПОСОБНОСТЬ] - марке-тингові можливості фірми сформувати пев-ні обсяги і структуру пропозиції товарів, за-безпечити їх реалізацію з метою задоволен-ня попиту населення, розвитку ємності рин-ку і гарантування прибуткової діяльності.

МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ [МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ] - систе-матичне комплексне дослідження ринку, торгової кон'юнктури з характеристикою співвідношення попиту і пропозиції, зміни рівня цін, стану задоволення попиту насе-лення; зміни купівельної спроможності і ку-півельних намірів споживачів з оцінкою перспектив розвитку ринку і прогнозом його ємності відповідно до завдань фірми, роз-робкою необхідної стратегії її розвитку і ре-комендацій щодо реалізації її планів, підви-щення конкурентоспроможності товарів, які найповніше відповідали б попиту різних груп покупців, пропозицій, спрямованих на стимулювання збуту, пошук ринків, реклам-них заходів, ціноутворення тощо.

МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ [МАРКЕТИНГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ] - процес плану-вання і реалізації політики ціноутворення, просування і розвитку ідей, продуктів і по-слуг, спрямований на здійснення обміну, який задовольняє як окремих осіб, так і фір-му. М.у. має за мету також розв'язання зав-дань впливу фірми на рівень і структуру по-питу у певний проміжок часу, визначення оптимального співвідношення попиту і про-позиції, щоб фірма досягла поставленої ме-ти. По суті М.у. є управлінням попитом і про-позицією. Воно здійснюється тоді, коли одна із сторін потенційного обміну розробляє і використовує засоби досягнення бажаної дії (відгуку) інших сторін.

МАРКЕТИНГОВИЙ АДАПТЕР [МАРКЕТИНГОВЫЙ АДАПТЕР] - комплекс елемен-тів,що визначає стан суб'єкта ринку (під-приємства, організації, фірми, компанії), який є специфічним інструментарієм для забезпечення раціонального взаємозв'язку внутрішніх складових суб'єкта з його зов-нішнім оточенням. Складові М.а. підприєм-ства залежать від його розміру, виду діяль-ності, спеціалізації, організаційно-правових форм, фінансового забезпечення та ефек-тивного використання капіталовкладень.

МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ [МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ] - аналіз ринку товарів і послуг, окремих його сегментів, попиту й пропозиції, поведінки споживачів різних со-ціально-економічних категорій, ринкової кон'юнктури, динаміки цін, запасів товарів, ринків збуту тощо.

МАРКЕТИНГОВИЙ АУДИТ [МАРКЕТИНГОВЫЙ АУДИТ] -всебічне, ґрунтовне, систе-матичне, незалежне, комплексне, періодич-не дослідження (аналіз) маркетингової ді-яльності підприємства (організації, фірми, компанії або їх підрозділів). Виявлення проблем, недоліків у діяльності структури в процесі реалізації програм, планів, стратегії, невикористаних можливостей і резервів, оцінка наявного потенціалу, а також розроб-ка плану дій щодо поліпшення і вдоскона-лення маркетингу.

МАРКЕТИНГОВИЙ ПЛАН [МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН] - основний комплексний про-грамний документ (інструмент) координації маркетингових дій. Розрізняють стратегіч-ний і тактичний плани. Стратегічний план миє тривалі глобальні цілі й визначає перспек-тиву розвитку. Тактичний план - орієнтова-ний на найближчу перспективу та вирішення завдань, зазначених стратегічним планом.

МАРКЕТИНГОВИЙ ПЛАН СТРАТЕГІЧНИЙ [МАРКЕТИНГОВИЙ ПЛАН СТРАТЕГИЧЕСКИЙ] - документ, де зафіксовані глобальні програми, напрями і цілі діяльності із заз-наченням засобів реалізації плану, виконав-чих структур, реальних виконавців. Базу-ється на аналізі динамічних показників роз-витку фірми і її потенційних можливос-тей на аналізі ринкової ситуації та оцінках прогнозу розвитку ринку.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія