Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МАРКЕТИНГ СТРАТЕГІЧНИЙ [МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ] -маркетингова діяльність, спрямована на вивчення внут-рішніх і зовнішніх можливостей фірми.

МАРКЕТИНГ СТРИМУЮЧИЙ (ДЕМАРКЕТИНГ) [МАРКЕТИНГ СДЕРЖИВАЮЩИЙ (ДЕМАРКЕТИНГ)] - застосовується, коли попит на товари набагато перевищує товар-ну пропозицію (дефіцит товарних ресурсів). У такому разі передбачається підвищення цін, здійснюються рекламні заходи щодо пе-реключення попиту на інші товари і вишу-куються можливості збільшення виробниц-тва товарів або виявляються додаткові дже-рела надходжень товарів, яких не вистачає (імпорт).

МАРКЕТИНГ ЦІЛЬОВИЙ [МАРКЕТИНГ ЦЕЛЕВОЙ] -Див. Цільовий маркетинг.

МАРКЕТИНГ ЦІНОВИЙ [МАРКЕТИНГ ЦЕНОВОЙ] -Див. Ціновий Маркетинг.

МАРКЕТИНГ, СПРЯМОВАНИЙ НА ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ [МАРКЕТИНГ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ] - визначає споживчі потреби на-селення, розміри поточного і перспективно-го попиту, оцінює реальні можливості задо-волення попиту і розробляє програми, шля-хи, напрями і засоби вирішення цих завдань.

МАРКЕТИНГ, ЩО РОЗВИВАЄТЬСЯ [МАРКЕТИНГ РАЗВИВАЮЩИЙСЯ] - застосову-ється при впровадженні маловідомих насе-ленню, нових, але перспективних товарів. Використовують активні методи формуван-ня попиту та розвитку торгівлі з метою заво-ювання ринку: демпінгові ціни, активну рекламу, виставки, демонстрації товарів, безкоштовні лотереї, дегустації з проведен-ням конференцій із покупцями за участю засобів масової інформації.

МАРКЕТИНГОВА БАЗА ДАНИХ [МАРКЕТИНГОВАЯ БАЗА ДАННЫХ] - впорядко-ваний, достатньо повний і постійно допов-нюваний та обновлюваний: інформацій-ний масив (банк) відомостей (даних) про ін-дивідуальні потреби населення, його різ-них соціальних груп, про демографічні змі-ни, динаміку доходів, зміни кількості і по-ведінку потенційних клієнтів, про ступінь забезпеченості товарами, особливо довгос-трокового користування, ступінь масовості попиту, котрі необхідні для визначення стану, основних параметрів і перспектив розвитку ринку і розробки стратегії діяль-ності фірми.

МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА (МІС) [МАРКЕТИНГОВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА (МИС)]-маркетинго-ва структура, що об'єднує фахівців-професі-оналів, забезпечених обладнанням, сучас-ною технікою, методологією, здатною зібра-ти, узагальнити, оцінити, проаналізувати і розподілити для подальшого користування інформацію про стан, динаміку та перспек-тиви розвитку ринку, зміни його кон'юнкту-ри і скласти прогноз для розробки стратегії фірми, прийняття відповідних маркетинго-вих рішень.

МАРКЕТИНГОВА КОРОТКОЗОРІСТЬ [МАРКЕТИНГОВАЯ БЛИЗОРУКОСТЬ] - діяль-ність фірми, спрямована на одержання тим-часових позитивних ефектів, намагання торговців зосереджувати увагу на реалізації товарів, а не на задоволенні попиту насе-лення і розширенні сфери впливу на ринку, що є безперспективним для фірми.

МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА [МАРКЕТИНГОВАЯ ПРОГРАММА] - система взаємозв'я-заних заходів, що визначають дію підприєм-ства-виробника на певний час з усіх питань маркетингової діяльності. Формування М.п. ведеться на основі даних з комплексного дослідження ринку, визначення поточних і перспективних потреб та попиту потенцій-них споживачів із врахуванням обраної стратегії і тактики маркетингу. М.п. є єд-нальною ланкою між збутовими й комерцій-ними службами підприємства, а також науково-технічними, конструктор(.зькими, тех-нологічними та виробничими службами.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія