Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МАРКЕТИНГ ЗОВНІШНІЙ [МАРКЕТИНГ ВНЕШНИЙ] -діяльність, що стосується ана-лізу і розробки концепції і програм залучення зовнішніх чинників - виробництва товарів і надання послуг, встановлення оптимальних цін, оптимізації схеми транспортування това-рів, вдосконалення договірної практики тощо.

МАРКЕТИНГ КОНВЕРСІЙНИЙ [МАРКЕТИНГ КОНВЕРСИОННЫЙ] - застосовуєть-ся за умов слабкого впровадження товарів (коли вони блокуються на ринку конкурен-тами). За наявності стабільної пропозиції (значних товарних ресурсів) застосовують-ся активні методи формування попиту: реклама, організація виставок-продаж то-варів, лотерей, демонстрацій товарів, дегус-тацій продовольчих товарів тощо.

МАРКЕТИНГ КОНЦЕНТРОВАНИЙ [МАРКЕТИНГ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ] - різно-бічний спектр маркетингової діяльності, що зосереджує зусилля на конкретних ринках.

МАРКЕТИНГМАСОВИЙ [МАРКЕТИНГ МАССОВЫЙ] -маркетингова діяльність, що сто-сується товарів масового споживання.

МАРКЕТИНГ МІКС [МАРКЕТИНГ МИКС] - набір методичних та організаційних засо-бів, інструментарію для розв'язання ком-плексу маркетингових завдань на товарно-му і регіональному ринках.

МАРКЕТИНГ ПІДТРИМУЮЧИЙ [МАРКЕТИНГ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ] - застосову-ється за сприятливої кон'юнктури, коли обсяги і структура товарної пропозиції відпо-відають обсягам і структурі попиту, а товар має стабільний попит і місце на ринку. М.п. передбачає використання засобів для стабі-лізації становища на ринку: збалансова-ність цін, рівня маркетингових витрат, куль-тури торгівлі і торгового сервісу, вдоскона-лення асортименту і якості товарів, широку інформацію.

МАРКЕТИНГ ПОНОВЛЮЮЧИЙ (РЕМАРКЕТИНГ) [МАРКЕТИНГ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ (РЕМАРКЕТИНГ)] -підтримка життєвого циклу товару, що втрачає попит на ринку із суб'єктивних причин. Для цього використовують такі заходи, як зниження цін, додаткова реклама, поліпшення якості товарів, упаковки, маркування тощо.

МАРКЕТИНГ ПРОБНИЙ [МАРКЕТИНГ ПРОБНЫЙ] -маркетингова діяльність, спрямова-на на аналіз кон'юнктури товарного ринку з метою оцінки можливостей нарощування ринків за умов, коли загальний майбутній збут оцінюється на основі короткострокового обмеженого продажу нового товару або но-вої послуги в межах певного регіону. При цьому компанія, як правило, представляє їх на одному чи кількох ринках протягом ко-роткого відтинку часу.

МАРКЕТИНГ ПРОТИДІЮЧИЙ [МАРКЕТИНГ ПРОТИВОДЕЙСТВУЮЩИЙ] - засто-совується для отримання реалізації товарів соціальне або фізіологічно шкідливих при вживанні (алкогольні напої, тютюнові виро-би з наповнювачами, що містять канцероген-ні речовини). Застосовують антирекламу.

МАРКЕТИНГ СТИМУЛЮЮЧИЙ [МАРКЕТИНГ СТИМУЛИРУЮЩИЙ] - різновид мар-кетингової діяльності за умови нульового (відсутнього) попиту, коли з певних причин (здебільшого суб'єктивних) товари з високи-ми споживними якостями не користуються попитом або попит вкрай обмежений, особ-ливо на нові товари. М.с. здійснюється у та-ких випадках: коли товари сприймаються покупцями як такі, що втратили всяку цін-ність; коли товари не сприймаються на да-ному ринку; коли товари відсутні на ринку або ринок не підготовлений для сприйняття даного товару. Відповідно до цього застосо-вуються активні методи формування попи-ту, стимулювання торгівлі, надання сервіс-них послуг, впровадження гнучкої політики цін, розробка заходів підвищення конкурен-тоспроможності на власному ринку або ва-ріантів входження на інші регіональні ринки.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія