Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МАРКА ВИРОБНИЧА [МАРКА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ] - позначка про виробниче походження продукції, що її виготовляє під-приємство. Позначку ставлять на виробі, його упаковці або на спеціальній етикетці. На М.в. зазначається назва підприємства, місце його розташування, назва міністер-ства чи відомства, якому це підприємство підпорядковане, сорт виробу, номер стан-дарту. М.в. підвищує відповідальність під-приємств за якість продукції.

МАРКА ТОРГОВА [МАРКА ТОРГОВАЯ] - символ, назва, малюнок, клеймо, що дає змогу виокремити товар даного продавця, відрізнити його від аналогічних товарів ін-ших продавців.

МАРКЕТИНГ [МАРКЕТИНГ] - комплексна сис-тема організації виробництва (як основного засобу формування пропозиції товарів), формування попиту, збуту і продажу това-рів, сервісного обслуговування, спрямована на максимальне задоволення потреб насе-лення та одержання прибутку активізацією і розвитком подальших потреб населення і відтворенням виробництва. Це-соціально-економічний і управлінський (менеджмен-тський) процес, спрямований на задоволен-ня потреб як індивідів, так і різних соціаль-них груп населення шляхом створення про-позиції товарів і послуг, які мають матері-альну і споживну цінність. М. можна роз-глядати у двох аспектах: як функцію, так і філософію бізнесу. Виходячи з вимог розвит-ку ринкових відносин і зростаючої конку-рентної боротьби, економічна маркетинго-ва наука прийняла відповідну "філософію" маркетингу, яка полягає у тому, що основ-ним базовим відправним фактором, якому підпорядковані всі елементи ринку, є попит населення і, відповідно, організація випус-ку виключно тих товарів, які підлягають продажу на ринку. З огляду на це М. є погля-дом на всю сферу бізнесової діяльності, як економічного органу, що включає в себе ви-робництво, торгівлю, сервіс. У середовищі конкретних підприємств, фірм - це функція адміністрації фірми, яка полягає в організа-ції й управлінні (керівництві) всім комплек-сом ділової діяльності, пов'язаної з виявлен-ням потреб населення і перетворенням їх у реальний, реалізований попит на товари і послуги, а також доведенням їх до кінцево-го споживача з метою одержання фірмою прогнозованого прибутку і досягнення ін-ших цілей (максимальне забезпечення спо-живання при оптимальних цінах та міні-мальних затратах). Вибір засобів маркетин-гу визначається специфікою прифілю діяль-ності, властивостями і призначенням кож-ного товару в галузі виробництва і збуту, ви-бору стратегії й тактики, методів та інстру-ментарію маркетингових досліджень, реалі-зації програм і планів фірми. Тому кожна фірма визначає власну систему і функції, послідовність їх втілення. Однак є загальні принципи, напрями і елементи М. діяльнос-ті, зокрема: організація науково-дослідної та проектно-конструкторської діяльності щодо вдосконалення якості товарів, створення нових зразків і моделей товарів для задо-волення потреб населення і формування но-вих потреб; вироблення стратегії, коорди-нації і планування виробництва, асорти-менту товарів та визначення політики цін; виявлення й оцінка реалізованого (задово-леного), нереалізованого попиту населення на товари і послуги шляхом комплексного вивчення ринку, досліджень його кон'юнкту-ри, визначення і оцінки перспектив (прогно-зу) його розвитку; організація і вдоскона-лення систем і методів збуту продукції, кон-курентної боротьби та утвердження позиції на товарному і регіональному ринках збуту, розподілу продукції і методів продажу то-варів, надання сервісних послуг; регулюван-ня і спрямування всієї діяльності фірми, вклю-чаючи керівництво виробництвом, фінан-сами, обліком, кредитами, збутом, транс-портуванням, рекламою, технічним обслу-говуванням, впровадженням досягнень науково-технічного прогресу, вдосконален-ням структури і методів управління, вияв-ленням нових сфер діяльності, резервів зро-стання соціальної та економічної ефектив-ності. Залежно від ситуації на ринку, яка ха-рактеризується в основному співвідношен-ням (збалансованістю) попиту і пропозиції, рівнем цін, стабільністю грошової одиниці і валютного курсу, рівнем доходів населення та ін., визначаються масштабність, напря-ми, засоби та види маркетингової діяльності.

МАРКЕТИНГ БАЗ ДАНИХ [МАРКЕТИНГ БАЗ ДАННЫХ] -діяльність, спрямована на створення, нагромадження, поповнення і використання інформаційних матеріалів, даних про чисельність і склад покупців (для визначення параметрів попиту), виробників і постачальників товарів (для оцінки обсягів і структури товарної пропозиції), продавців (з метою визначення оптимальних варіантів комерційних контрактів та угод). Інформа-ція - один із найцінніших капіталів фірми, компанії.

МАРКЕТИНГ ВЗАЄМОДІЇ [МАРКЕТИНГ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ] - визначає ефектив-ність, професійний рівень, підготовленість і здатність персоналу маркетингової служби синхронно на високому культурному рівні обслуговувати клієнта.

МАРКЕТИНГ ВИРІВНЮВАЛЬНИЙ (СИНХРОННИЙ МАРКЕТИНГ) [МАРКЕТИНГ ВЫРАВНИВАЮЩИЙ (СИНХРОННЫЙ МАРКЕТИНГ)] - застосовується у випадках стихій-ного, малорегульованого процесу розвитку ринку, нестабільності торгової кон'юнктури. Для збалансування ринку активізуються рекламні засоби, проводиться гнучка полі-тика цін, розширюється асортимент і підви-щується якість товарів, широко використо-вується пропагандистсько-інформаційна діяльність, вдосконалюється організація торгівлі і технологія продажу товарів.

МАРКЕТИНГ ВІДНОСИН [МАРКЕТИНГ ОТНОШЕНИЙ] - практика побудови довгос-трокових взаємовигідних відносин з ключо-вими партнерами, що взаємодіють на рин-ку: покупцями, споживачами, постачальни-ками, дистрибуторами з метою встановлен-ня довгострокових, стабільних, привілейо-ваних відносин.

МАРКЕТИНГ ВНУТРІШНІЙ [МАРКЕТИНГ ВНУТРЕННИЙ] - 1. Маркетингова діяль-ність з дослідження і розробки напрямів ефек-тивної роботи фірми (компанії), спрямованої на підвищення продуктивності праці, досяг-нення найвищих результатів, задоволення потреб покупців і більшої прибутковості за рахунок внутрішнього потенціалу фірми (ком-панії). 2. Організаційна система, що здійс-нює реалізацію товарів і послуг у межах од-нієї країни. Передує маркетингу зовнішньо-му, оскільки на зарубіжні (зовнішні) ринки фірма починає виходити після досягнення певних результатів на вітчизняному ринку.

МАРКЕТИНГ ГЛОБАЛЬНИЙ [МАРКЕТИНГ ГЛОБАЛЬНЫЙ] - про-цес глобалізації міжнародного маркетингу, завдяки якому фірми (корпорації) здобува-ють провідні місця на міжнародному ринку.

МАРКЕТИНГ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ [МАРКЕТИНГ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ] -ви-вчення попиту, ціноутворення, реклама, планування товарного асортименту з ура-хуванням різних сегментів ринку.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія