Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МАНІПУЛЯЦІЯ [МАНИПУЛЯЦИЯ] - незакон-на операція купівлі-продажу цінних паперів з метою підвищення або зниження ціни, щоб спонукати інших до купівлі або продажу.

МАНІФЕСТ [МАНИФЕСТ] - документ, що пред'являється адміністрацією суднової компанії митним органам. Являє собою пе-релік накладних про товари, які перевозить судно.

МАНКІРУВАННЯ [МАНКИРОВАНИЕ] - недбале, легковажне ставлення до своїх обов'язків; іноді перебільшена оцін-ка власної персони.

МАНКО [МАНКО] - 1. Недостача грошей у касі, недолік у касових відомостях через прорахунок ка-сира чи помилку в записі. 2. Недоважуван-ня товару.

МАНТО [МАНТО] - титр, що пояснює текст акції, облігації.

МАНТО АКЦІЙНЕ [МАНТО АКЦИОННОЕ] - тіньове підприємство; стан фірми, коли во-на існує суто формально, лише як юридич-на особа, не займаючись підприємницькою діяльністю.

МАНУФАКТУРА [МАНУФАКТУРА] - 1. Форма про-мислового виробництва, що історично пере-дувала великій машинній промисловості. У Західній Європі домінувала у ХVІ-ХVIII ст. 2. Спосіб виробництва, який характеризу-ється поділом праці між найманими робіт-никами та її кооперацією, ремісництвом. низьким рівнем використання техніки.

МАНЦИПАЦІЯ [МАНЦИПАЦИЯ] - у римському праві спосіб передачі права власності в присутності свідків; уро-чисте введення у володіння нового власника.

МАРГІНАЛІЗМ [МАРГИНАЛИЗМ] - 1. Економічна тео-рія, що пояснює економічні процеси, вихо-дячи з граничних величин: гранична про-дуктивність, граничні витрати, гранична корисність тощо. Згідно з цією теорією рин-кова ціна товару визначається ступенем на-сичення потреби в ньому. Категорії М. ви-користовуються в сучасних теоріях попиту, ринкової рівноваги. ДГ. застосовує економі-ко-математичні методи кількісного аналізу. 2. Позиція розглядати процеси, явища з гра-ничної величини, стану. 3. Перебування у крайньому, граничному стані.

МАРГІНАЛІЇ [МАРГИНАЛИИ] - 1. Приміт-ки на полях книги, рукопису. 2. Заголовки, вміщені на полях книги ("ліхтарики").

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія